Úloha 17:

Částice s nábojem q a hmotností m vlétla do homogenního magnetického pole s indukcí B kolmo na směr indukčních čar. V magnetickém poli se částice pohybuje po kružnici. Jaký je poloměr této kružnice?

Řešení:

Při pohybu po kružnici působí na těleso dostředivá síla

kde m je hmotnost částice, v její rychlost a r je poloměr kruhové dráhy.

V tomto případě je dostředivou silou síla Lorentzova, tedy platí

Z toho je

 

Poloměr dráhy závisí pro konkrétní nabitou částici přímo úměrně na její rychlosti a nepřímo úměrně na velikosti magnetické indukce.


Verze pro tisk