Úvod.


Základem pro studium těchto skript jsou středoškolské znalosti z elektřiny a magnetismu. Pokuste se vzpomenout si na příklady, které jste z tohoto oboru řešili, když jste se připravovali na přijímací zkoušky na tuto fakultu. Jsem si jist, že mnozí z vás budou překvapeni, co všechno se dá spočítat na základě těchto znalostí. Pro ty z vás, kteří si rádi ověřují, kolik si toho pamatují , jsem vybral několik typických úloh. Všechny byste měli vyřešit "bez přípravy", pokud si ze středoškolské látky alespoň něco pamatujete. Pokud se vám nepodaří některou z úloh vyřešit, nalistujte 1. kapitolu, zopakujte si základy a zkuste to znovu.

Příklad 1.

Vypočtěte elektromotorickou sílu E a vnitřní odpor Ri kombinace dvou paralelně spojených baterií s elektromotorickými silami E1 a E2 a vnitřními odpory Ri1 a Ri2, viz obrázek 1.

obr. 1

Příklad 2.

Ke zdroji s elektromotorickou silou E a vnitřním odporem Ri je připojena odporová zátěž o velikosti R. Najděte závislost výkonu ztraceného na odporu R na jeho velikosti a v případě, že tato závislost vykazuje extrém, zjistěte zda se jedná o maximum nebo o minimum a při jaké velikosti odporu R tento extrém nastává.

Příklad 3.

Nakreslete od ruky, jak bude vypadat stejnosměrná voltampérová charakteristika (závislost protékajícího proudu na přiloženém napětí) žárovky a vysvětlete její průběh. Bude to lineární závislost ?

Příklad 4.

Vysvětlete pojem efektivní hodnoty napětí a proudu u střídavého průběhu napětí a proudu. Jaký je vztah mezi maximální hodnotou a efektivní hodnotou v případě, že jde o harmonický průběh ?

Příklad 5.

Vsvětlete rozdíl mezi fázovým a sdruženým napětím u třífázového rozvodu elektrické energie. Jaký je teoretický přesný vztah mezi těmito hodnotami ?

Příklad 6.

Nakreslete zatěžovací charakteristiku (závislost svorkového napětí na odebíraném proudu) pro

a) ideální zdroj napětí o velikosti U,

b) ideální zdroj proudu o velikosti I,

c) reálný zdroj napětí s elektromotorickou silou U a vnitřním odporem Ri. Uveďte příklady zdrojů s parametry blížícími se ideálním.

Příklad 7.

Uvažujme ideální zdroj střídavého napětí o harmonickém průběhu. Jaký bude fázový vztah mezi napětím a proudem, připojíme-li tento zdroj

a) k odporu,

b) k ideální indukčnosti (cívka z drátu o nulovém odporu),

c) k ideálnímu kondenzátoru (svodový proud zanedbatelně malý)?

Příklad 8.

Uvažujme seriovou kombinaci tří ideálních kondenzátorů o kapacitách C1, C2 a C3. Tuto kombinaci připojíme k ideálnímu zdroji stejnosměrného proudu o velikosti I na dobu t. Jaký bude náboj na jednotlivých kondenzátorech ?


Další kapitoly

[Základní pojmy] [Základní el. měření] [Diskrétní polovodičové prvky] [Integrované obvody] [Analogové zpracování signálu] [Aplikace anologové techniky] [Základy číslicový obvodů]