Konstanty a hodnoty důležitých veličin

permitivita vakua e0 = 8,854.10-12 C2N-1m-2
permeabilita vakua m0 = 4p.10-7 NA-2
Boltzmannova konstanta    k = 1,38.10-23 kgm2s-2K-1
Faradayova konstanta F = 9,65.104 C.mol-1
Avogadrova konstanta    NA = 6,022.1023 mol-1
náboj elektronu     e = 1,602.10-19 C
hmotnost elektronu m = 9,1.10-31 kg
hmotnost protonu m = 1,67.10-27 kg

Teplotní součinitel odporu a měrný elektrický odpor kovů

Látka měrný el. odpor při teplotě 20ºC

r20 /10-6 Wm

teplotní součinitel odporu

a /10-3 K-1

hliník 0,027 4,0
chromnikl
(20% Cr, 80% Ni)
1,1 0,18
konstantan
(54% Cu, 45% Ni, 1% Mn)
0,50 0,30
měď 0,017 4,0
ocel 0,1 - 0,2 5
wolfram 0,053 4,4

Vlastnosti polovodičů

Prvek nebo sloučenina Hustota/kg.m-3 Měrný el. odpor/Wm Šířka zakázaného pásu při teplotě 300 K /eV Relativní permitivita
C (diamant) 2220 106 5,47 5,5
Ge 5327 0,47 0,805 16,0
Si 2328 3.103 1,12 11,8
Sn (šedý) 5750 2.10-6 0,075
AlSb 4260 5.10-2 1,62 14,4
GaP 4129 10-2 2,22 11,1
GaAs 5307 4.10-3 1,42 13,18
GaSb 5613 4.10-4 0,725 15,69
InP 4787 8.10-5 1,35 12,35
InAs 5667 3.10-4 0,356 14,55
InSb 5775 6.10-4 0,17 17,72
CdS 4800 2,41 9,68
CdSe 1,71 10
ZnO 5420 3,35 8,2
ZnS 4060 3,87 8,2
PbS 7100 0,41 17

Relativní atomové hmotnosti látek (molární hmotnost je tisíckrát menší)

Prvek Relativní atomová hmotnost / 10-3 kg.mol-1
vodík 1,01
uhlík 12,01
dusík 14,01
kyslík 16,00
Fluor 19,00
sodík 22,99
hliník 26,98
křemík 28,09
síra 32,06
chlor 35,45
draslík 39,10
vápník 40,08
železo 55,84
kobalt 58,93
nikl 58,69
měď 63,54
zinek 65,38
stříbro 107,87
kadmium 112,41
cín 118,69
jod 126,90
wolfram 183,85
platina 195,08
zlato 196,97
rtuťt 200,59
olovo 207,2
thorium 232,04
uran 238,03

Relativní permitivita některých látek

Látka Relativní permitivita
bakelit 4,8-5,3
ebonit 2,5-3,5
etanol 24
glycerol 43
kyslík 1,0055
metanol 34
mramor 8,5
transformátorový olej 2,2
parafín 2,0-2,2
papír parafinovaný 3,5-6
petrolej 2,1
polystyren 2,3-2,5
PVC 3,4-4,0
porcelán 6
sklo 5-16
slídy 5-8
voda 81,6
vzduch (suchý) 1,00060

Relativní permeabilita některých látek

Relativní permeabilita mr souvisí s magnetickou susceptibilitou c vztahem mr = 1+c; v tabulce je uvedena magnetická susceptibilita, relativní permeabilitu lze snadno spočítat.

látka magnetická susceptibilita c/10-6
argon -0,011
baryum +7,1
benzen -8,0
bismut -170
cín +2,3
dusík -0,007
hliník +22
chrom +320
iridium +40
kadmium -20
kyslík +1,85
mangan +810
měď -8,9
olovo +0,82
platina +280
rtuť -31
síra -12
stříbro -26
vápník +22
voda -9
vzduch +0,38
zlato -37

Verze pro tisk