Úloha 10:

Vypočtěte vnitřní odpor, elektromotorické napětí a zkratový proud zdroje napětí, jehož VA charakteristika je na obr. 2.


obr. 2: VA charakteristika zdroje napětí

Řešení:

Svorkové napětí zdroje závisí na procházejícím proudu podle vztahu

Vnitřní odpor zdroje Ri je tedy směrnicí tečny přímky v grafu, elektromotorické napětí je pak napětí při nulovém proudu a zkratový proud je proud při nulovém napětí.

Z grafu je vidět, že elektromotorické napětí je 20 V a zkratový proud je proud je 1 A. Směrnice přímky je tangenta úhlu, který svírá přímka s osou proudu. Tedy Ri = 20/1 W = 20 W.


Verze pro tisk