Příklad:

Na jakou rychlost je urychlen elektron mezi destičkami vzdálenými od sebe 10 cm, mezi nimiž je napětí 10 kV, jestliže byl na začátku v klidu?

Řešení:

Použijeme zákon zachování energie. Elektron má na začátku nulovou rychlost (a tedy kinetickou energii) a nějakou elektrickou potenciální energii Ep. Naopak na konci má nulovou elektrickou potenciální energii a nějakou kinetickou energii Ek. Protože celková energie se zachovává, je Ep = Ek.

Je Ep = eU (e je náboj elektronu, U napětí mezi deskami)
Ek = mv2/2 (m je hmotnost elektronu a v jeho konečná rychlost)

Tedy

Po dosazení .

Rychlost nezávisí na dráze, pouze na napětí.


Verze pro tisk