Příklad:

Jak se zakřiví (jaká bude rovnice trajektorie) dráha elektronu prolétajícího rychlostí 1.107 ms-1 mezi vychylovacími destičkami , které jsou 10 cm dlouhé? Mezi destičkami je el. pole o intenzitě 1.103 Vm-1.

Řešení:

Ve směru osy x se elektron pohybuje stále stejnou rychlostí vx, tedy za čas t urazí dráhu x = vxt. Ve směru osy y na něho působí síla o velikosti Fy = eE, kde e je náboj elektronu a E je velikost intenzity el. pole mezi deskami. Můžeme napsat pohybovou rovnici ma= eE, z čehož je . Za čas t tedy elektron urazí ve směru y dráhu

Souřadnice elektronu v čase t jsou popsány dvěma rovnicemi:
x = vxt

Vyloučením t z těchto dvou rovnic dostaneme obecnou rovnici trajektorie (tedy závislost y na x

.

Toto je rovnice paraboly - elektron se mezi deskami pohybuje po parabolické trajektorii. Mezi destičky vletí v bodě [0, 0] a vyletí v bodě s x=10 cm, tedy

Elektron vyletí po zakřivené dráze o 0,88 cm výše než na začátku destiček. Jeho další dráha svírá s původním vodorovným směrem úhel a = 10º (abyste mohli tento úhel spočítat, je nutno umět počítat směrnice tečen).


Verze pro tisk