Úloha 16:

Pevný vodivý závit ve tvaru čtverce leží v homogenním magnetickém poli na nevodivé rovinné podložce. Indukční čáry magnetického pole jsou rovnoběžné s podložkou a se dvěma stranami závitu (obr. 5). Závit má hmotnost 10 g, jeho strana má délku 4 cm. Velikost magnetické indukce je 0,5 T. Při jakém minimálním proudu procházejícím závitem se začne jedna z jeho stran zvedat?


obr. 5

Řešení:

B = 0,5 T
m = 10 g = 0,01 kg
a = 4 cm = 0,04 m
I = ?
Zvolme směr proudu v závitu (obr. 2 - pohled na závit seshora).


obr. 2

Na strany AB a CD magnetická síla nepůsobí - směr proudu je rovnoběžný se směrem indukčních čar. Magnetická síla působí jen na strany BC a AD, přičemž strana BC je tlačena směrem do podložky a strana AD je tažena směrem nahoru. Na čtverec tedy působí moment síly M1 vzhledem k ose otáčení BC. Jeho velikost M1 = Fma = BIa.a = BIa2.

Na závit dále působí tíhová síla FG, která má působiště v těžišti závitu a jakmile se závit začne zvedat, způsobí moment síly M2 vzhledem k ose otáčení, který má opačný směr než M1 a velikost M2 = Fa/2 = mga/2. 

V okamžiku, kdy se závit začíná zvedat, mají oba momenty stejnou velikost, M1 = M2. Po dosazení je

Na to, aby se čtverec začal zvedat, jím musí procházet proud minimálně 2,5 A.


Verze pro tisk