Úloha 15:

Vodič délky 80 cm a hmotnosti 160 g je zavěšen vodorovně na dvou tenkých závěsných vodičích a je umístěn v homogenním magnetickém poli, jehož magnetická indukce má směr svisle vzhůru a velikost 1 T. Určete úhel a, o který se závěsné vodiče odchýlí od svislého směru, jestliže vodičem začne procházet proud 2 A. Působení magnetického pole na závěsné vodiče zanedbejte. 

Řešení:

B = 1 T
m = 160 g = 0,16 kg
I = 2 A
l = 80 cm = 0,8 m
a = ?
Vodič se po zapnutí proudu vychýlí a pak zůstává v klidu. Působí na něj celkem tři síly - magnetická síla, tíhová síla a reakce závěsných vodičů. Vektorovým součtem těchto tří sil je nulový vektor.

 

Z obrázku je patrno, že platí tga = Fm/FG.
Je Fm = BIl (vodič je kolmý k siločárám) a FG = mg. Po dosazení je 
, tj. a = 45,6º.

Závěsné vodiče svírají se směrem indukčních čar úhel 45,6º.


Verze pro tisk