Úloha 5:

Určete průběh elektrického potenciálu v závislosti na vzdálenosti od záporně nabité desky v homogenním elektrickém poli (obr.1).

obr. 1: Ekvipotenciální hladiny v homogenním elektrickém poli (intenzita el. pole je všude stejná co do velikosti i co do směru)

Řešení:

Zkuste to napřed sami...

Pravou desku můžeme uzemnit, aniž by se situace změnila (záporný náboj na ní zůstane díky jevu elektrostatické indukce - bude přitahován kladným nábojem na levé desce). Potenciál na pravé desce pak bude nulový. Budeme-li "zkušební" kladný náboj přemísťovat od uzemněné desky směrem vlevo, bude se pohybovat proti směru elektrické síly na něj působící a tedy budeme muset konat práci W=Fel, kde l je vzdálenost, o kterou jsme náboj posunuli od uzemněné desky. Jelikož F=qE, je W=qEl a El=U.
Mezi dvěma body A, B v homogenním elektrickém poli je elektrické napětí U=Ex, kde E je intenzita elektrického pole a x je vzdálenost ekvipotenciálních hladin, na nichž leží body A, B.
Napětí mezi dvěma body je rovno rozdílu potenciálů mezi těmito body, U=jA-jB. Napětí mezi pravou deskou a nějakým bodem A mezi deskami je U=jA, jelikož potenciál pravé desky je roven nule. Dosadíme za U=Ex a máme

jA=Ex=konst. x

Potenciál se tedy lineárně zvyšuje směrem od záporné ke kladné desce. Jestliže u záporné desky má hodnotu jA=0, potom u kladné desky má hodnotu jA=Ed, kde d je vzájemná vzdálenost desek.


Verze pro tisk