Předmluva.


Tato skripta jsem napsal na základě přednášky, kterou mám již mnoho let pro posluchačky a posluchače, kteří studují učitelství fyziky. Předkládám v nich čtenářkám a čtenářům základy oboru, který dnes determinuje většinu lidské činnosti, základy obvodové (hardwarové) elektroniky. Mým cílem je přiblížit studentkám a studentům principy elektronických zařízení, se kterými se setkávají v běžném životě i které budou potřebovat pro svou školní praxi. Školní praxí nemyslím jen obsah vyučované látky, ale také všetečné dotazy žáků, kteří jak ze zvídavosti, tak ze snahy "vyzkoušet si, co paní profesorka (nebo pan profesor) umí", anebo prostě proto, aby nevybyl čas na zkoušení, se budou ptát na rozličné věci, které je trápí, kterým nerozumějí, nebo které si právě vymysleli. Fyzikářka nebo fyzikář se stává na škole osobností nejen proto, že má svůj kabinet a občas vyvede chytré žačky a žáky na fyzikální soutěž, ale hlavně proto, že je schopna(en) řešit praktické problémy, se kterými si ostatním kolegyně a kolegové nedokáží poradit. Tato skripta samozřejmě nemají dostatečný rozsah na to, aby vám poradila s řešením všech praktických problémů, které vám praxe přinese; pakliže ale přispějí k porozumění principu nebo jevu, který vám před jejich čtením zůstával utajený, bude to mou dostatečnou odměnou za práci, kterou jsem věnoval jejich napsání.

Znalosti, které u čtenářek a čtenářů předpokládám, nepřesahují požadavky střední školy. Důvodem pro připomenutí i velmi základních pojmů je zkušenost, že se o ně vždy opírá pochopení komplikovanějšího výkladu a bez pochopení základů se nové pojmy stávají nikoliv součástí logické stavby, ve které je člověk schopen hledat na základě "zdravého rozumu", ale prázdnými slovy, která je sice možno naučit se na zkoušku, ale která se po ní rychle vykouří z hlavy. Principy, na kterých jsou mnohá elektronická zařízení založena, jsou v mnoha případech přirozené a jednoduché, i když konkrétní realizace přístroje může být komplikovaná. Pochopení těchto principů je prvním krokem k aktivnímu přístupu, ke zvládnutí látky ne proto, že je předepsána ve studijním plánu, ale pro osobní uspokojení. Z těchto důvodů přikládám základním pojmům i v textu skript dostatečný rozsah.

Do skript jsem zařadil kapitolu o základních elektrických měřeních. Pro fyzika byl experiment vždy výchozím faktem a proto i pro profesorku nebo profesora fyziky musí být běžnou záležitostí sestavit a proměřit jednoduchý elektrický obvod, znát vlastnosti základních měřicích přístrojů elektrických veličin, o jejich vlivu na měřený obvod a o přesnosti, se kterou je možno naměřená data brát v úvahu. Nechci a nemohu zde suplovat knihu profesora Brože; vybral jsem subjektivně jen ta měření, se kterými se v praxi nejčastěji setkáte. I zde se může pokročilejším čtenářkám a čtenářům zdát, že je výklad příliš elementární; platí tu však totéž, co bylo o základních pojmech uvedeno v předchozím odstavci. Rovněž moje dosavadní zkušenost potvrzuje, že se i v této látce může vyskytnout řada nejasností a nepochopení. Důvodem pro zařazení této kapitoly byla i přání mých dřívějších posluchaček a posluchačů.

Rozsah ostatní látky odpovídá již uvedené přednášce a mé představě o tom, o čem by fyzikářka nebo fyzikář, kteří se o elektroniku zajímají, měli vědět. Předpokládám, že budu skripta průběžně modifikovat tak, aby odpovídala jak současné úrovni technologií v elektronice, tak i přáním vás, čtenářek a čtenářů, kteří tato skripta budete používat ke své práci.

V Praze, dne 7.5. 1998 Autor

Tato skripta věnuji památce doc. RNDr. Jaroslava Studničky, CSc., který po většinu své pedagogické dráhy vedl přednášku z elektroniky pro posluchačky a posluchače pedagogických zaměření a jemuž neléčitelná nemoc ukončila život ve věku 59 let.


Další ... Úvod

Další kapitoly

[Základní pojmy] [Základní el. měření] [Diskrétní polovodičové prvky] [Integrované obvody] [Analogové zpracování signálu] [Aplikace anologové techniky] [Základy číslicových obvodů]