Příklad 1.53:

Kostra krychle se skládá z rezistorů o odporu r tak, že každá hrana je tvořena jedním tímto rezistorem. Vypočtěte odpor R mezi protilehlými rohy A, B krychle.

Řešení:

Použijeme propojovací pravidlo. Poměry  v síti se nezmění, propojíme-li zkratem uzly, které jsou navzájem na stejném potenciálu (obr. 1.53.2).

Síť můžeme nyní překreslit do roviny:

Platí:

Zpět na zadání