Řešení elektrických obvodů

Teoretické základy k této kapitole jsou obsaženy ve skriptech Elektronika, kapitola 1.

2. část:

 analýza elektrických obvodů


Předchozí: 

1. část:

 výkon, práce
 efektivní hodnoty proudu a napětí
 pasivní součásti elektrických obvodů
 komplexní impedance

Následující:

3. část:

 rezonance
 Fourierovy řady
 třífázové sítě
 elektromagnetická indukce


Příklad 1.30:

Jakou hodnotu napětí ukáže voltmetr v situaci znázorněné na obr. 1.30.1, jestliže u1(t)=70,7sin(wt+p/6) V, u2(t)=28,3sin(wt+2p/3) V, u3(t)=14,4cos(wt+p/6) V?

Řešení

Nápověda

Příklad 1.31:

Pomocí principu superpozice určete napětí UAB v síti na obr. 1.31.1.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.32:

V sériovém RC obvodu je R=10 W a C=40 mF. Na obvod je přiloženo napětí u(t)=500cos(2500t- p/9) V. Spočtěte proud i(t) v obvodu.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.33:

V sériovém obvodu na obr. 1.33.1 je U(t)=100cos(wt) V. Při dané frekvenci w je dále Z1=4 W, Z2=j.3 W, Z3= -j.6 W. Spočtěte proud I a celkovou impedanci Z. Ukažte, že součet poklesů napětí na jednotlivých impedancích je roven napětí zdroje.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.34:

V sériovém obvodu na obr.1.34.1  je Z1=5ejp/6 W, Z2=4ejp/3 W, Z3=10e-jp/9 W a U=100ejwt V. Spočtěte úbytek napětí na každé  impedanci. Ukažte na fázorovém diagramu, že U1+U2+U3=U.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.35:

V RC obvodu na obr. 1.35.1 se po sepnutí spínače na rezistoru přeměnila na teplo celková energie W = 3,6.10-3 J. Jaký byl počáteční náboj Q0 na kondenzátoru? Hodnoty C=2 mF, R=10 W.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.36:

Paralelní RC obvod na obr. 1.36.1 je připojen na střídavé napětí u(t) obdélníkového průběhu (obr. 1.36.2). Spočtěte proud i(t) v obvodu. Je R=4 W, L=10 mH.

Řešení

Nápověda

Teorie: Kirchhoffovy zákony

Příklad 1.37:

Paralelní RC obvod na obr. 1.37.1 je připojen na střídavé napětí u(t) průběhu podle obr. 1.37.2. Spočtěte proud i(t) v obvodu. Je R=5 W, C=400 mF.

Řešení

Nápověda

Teorie: Kirchhoffovy zákony

Příklad 1.38:

V obvodu na obr. 1.38.1 je U=50cos(wt) V. Při dané frekvenci w je dále Z1=10 W, Z2=3 W, Z3=8 W, Z4=j.4 W, Z5= -j.6 W. Spočtěte celkový proud i(t) a celkovou impedanci Z. Nakreslete fázorový diagram UI.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.39:

V obvodu na obr. 1.39.1 ukazuje voltmetr napětí UZ2=45 V. Jaký proud ukazuje ampérmetr? Hodnoty indukčností jsou Z1=5 W, Z2=3 W, Z3=j2 W, Z4= -j3 W.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.40:

V obvodu na obr. 1.40.1 určete kapacitu kondenzátoru C tak, aby fázový posun mezi proudy i1 a i2 byl p/2. Je dáno R1=40 W, R2=100 W, L1=0,07 H, L2=0,1 H, frekvence harmonického napětí zdroje f=50 Hz. 

Řešení

Nápověda

Příklad 1.41:

Pro úhlovou frekvenci w určete komplexní impedanci, impedanci, rezistanci a reaktanci dvojpólu na obr. 1.41.1.

Řešení

Nápověda

Teorie: Kirchhoffovy zákony

Příklad 1.42:

Heavisidův můstek na obr. 1.42.1 se používá ke stanovení vzájemné indukčnost M mezi dvěma cívkami. Stanovte M pomocí ostatních konstant, jestliže ampérmetrem A neprotéká žádný proud.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.43:

Určete Théveninův ekvivalentní obvod pro obvod na obr. 1.43.1.

Řešení

Nápověda

Teorie - skripta Elektronika

Příklad 1.44:

Do stejnosměrného obvodu na obr. 1.44.1 připojíme mezi svorky A, B po řadě tři rezistory: R1=1 W, R2=5 W, R3=10 W. Vypočtěte výkon na každém rezistoru.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.45:

Nalezněte Théveninův ekvivalentní obvod pro můstkový obvod na obr. 1.45.1.

Řešení

Nápověda

Teorie - skripta Elektronika

Příklad 1.46:

Užijte Théveninovy věty k výpočtu výkonu na impedanci Z=(2+j4) W připojené na svorky A, B obvodu na obr. 1.46.1. Je U1=100ej0 V, U2=60e-jp/2 V.

Řešení

Nápověda

Teorie - skripta Elektronika

Příklad 1.47:

Určete Nortonův ekvivalentní obvod pro obvod na obr. 1.47.1.

Řešení

Nápověda

Teorie - skripta Elektronika

Příklad 1.48:

Určete počet nezávislých smyček v sítích na obr. 1.48.1-1.48.6. Použijte dvě různé metody pro každou síť.

Řešení

Teorie - skripta Elektronika

Příklad 1.49:

Napište uzlové rovnice pro uzel 2 v sítích na obr. 1.49.1,1.49.2. Je u(t)=10ej0 V.

Řešení

Nápověda

Teorie - skripta Elektronika

Příklad 1.50:

Určete počet uzlových rovnic pro sítě na obr. 1.48.1-1.48.6.

Řešení

Nápověda

Teorie - skripta Elektronika

Příklad 1.51:

Síť na obr. 1.51.1 je tvořena dvěma paralelními spojeními do hvězdy. Určete ekvivalentní spojení do trojúhelníka.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.52:

V síti na obr. 1.52.1 určete proud I, který prochází rezistorem o odporu 5 W. Použijte metodu smyčkových proudů a princip reciprocity a výsledky porovnejte.

Řešení

Nápověda

Teorie - Kirchhoffovy zákony

Teorie - skripta Elektronika: princip reciprocity

Příklad 1.53:

Kostra krychle se skládá z rezistorů o odporu r tak, že každá hrana je tvořena jedním tímto rezistorem. Vypočtěte odpor R mezi protilehlými rohy A, B krychle.

Řešení

Nápověda

Teorie - skripta Elektronika

Příklad 1.54:

Jaký je výkon spotřebovaný na rezistoru R v obvodu na obr.1.54.1? u1(t)=U1sin(2pf1t), u2(t)=U2sin(2pf2t).

Řešení

Nápověda

Příklad 1.55:

Metodou transfigurace (postupného zjednodušování) analyzujte obvod na obr. 1.55.1. Dále vypočtěte činný, jalový a zdánlivý výkon zdroje a účiník. Je dáno , R1=300 W, R2=100 W, C1=5 mF, C2=10 mF, C3=2 mF a L1=1 H.

Řešení

Nápověda


Předchozí: 

1. část:

 výkon, práce
  efektivní hodnoty proudu a napětí
  pasivní součásti elektrických obvodů
  komplexní impedance

Následující:

3. část:

 rezonance
  Fourierovy řady
  třífázové sítě
  elektromagnetická indukce


Titulní stránka

Další kapitoly:

Elektrická měření Polovodičové prvky Operační zesilovač