Řešení elektrických obvodů

Teoretické základy k této kapitole jsou obsaženy ve skriptech Elektronika, kapitola 1.

1. část:

 výkon, práce
 efektivní hodnoty proudu a napětí
  pasivní součásti elektrických obvodů
 komplexní impedance


Následující: 

2. část:

 analýza elektrických obvodů:

3. část:

 rezonance
 Fourierovy řady
 třífázové sítě
 elektromagnetická indukce


Příklad 1.1:

Dva zdroje konstantního napětí U1=20 V a U2=50 V jsou zařazeny do obvodu na obr. 1.1.1. Jaký výkon dodává do obvodu každý z nich?

Řešení

Nápověda

Teorie: Kirchhoffovy zákony

Příklad 1.2:

V obvodu na obr. 1.2.1 je u(t)=150sin(t) V a R=25 W. Spočtěte proud i(t), okamžitý výkon p(t) a průměrný výkon P.

Řešení 

Nápověda

Příklad 1.3:

V obvodu na obr. 1.3.1 je proud i2(t)=6sint A a R1=10 W, R2=5 W, R3=15 W.
a) Vypočtěte proudy i1(t) a i3(t) a napětí uAB  a u BC.
b)Spočtěte okamžité a průměrné hodnoty výkonů spotřebovaných na rezistorech   R1, R2, R3.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.4:

Indukční motor má výkon P=2 hp a jeho účinnost h=85 %.Účiník je cos a=0,8. Vypočtěte zdánlivý výkon S a jalový výkon Q.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.5:

Vypočtěte práci střídavého proudu i(t)= I0sin(wt) ve vodiči s ohmickým odporem R za jednu periodu T.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.6:

Jaký proud spotřebuje elektromotor na střídavý proud, jestliže při napětí Uef=230 V má výkon P=2208 W, účiník cosj=0,88 a účinnost elektromotoru je h=0,89?

Řešení

Nápověda

Příklad 1.7:

Spotřebič s příkonem Pp=3 kW a účiníkem cosj1=0,6 je připojen na elektrickou síť s efektivní hodnotou napětí Uef=230 V a frekvencí f=50 Hz.
a) Jak velký kondenzátor je třeba připojit paralelně ke svorkám spotřebiče, abychom účiník zvýšili na cosj2=0,9?
b) Jaký by musel být kondenzátor, aby nenastalo fázové posunutí mezi napětím a proudem (cosj2=1)?

Řešení

Nápověda

Příklad 1.8:

Vypočtěte výkon střídavého proudu ve spotřebiči, jestliže ampérmetr ukazuje proud I=2 A a voltmetr připojený na svorky spotřebiče ukazuje napětí 110 V. Předpokládejte, že účiník je cosj=0,8.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.9:

Spočtěte průměrnou a efektivní hodnotu funkce y(t) = Ymsinwt.

Řešení

Nápověda

Teorie

Příklad 1.10:

Spočtěte průměrnou a efektivní hodnotu funkce obdélníkového průběhu (obr. 1.10.1).

  

Řešení

Nápověda

Teorie

Příklad 1.11:

Spočtěte průměrnou a efektivní hodnotu funkce pilového průběhu (obr. 1.11.1).

Řešení

Nápověda

Teorie

Příklad 1.12:

Spočtěte průměrnou a efektivní hodnotu jednocestně usměrněného sinového průběhu napětí (obr. 1.12.1).

Řešení

Nápověda

Teorie

Příklad 1.13:

Spočtěte střední hodnotu ustř. a efektivní hodnotu Uef dvoucestně usměrněného střídavého napětí podle obr. 1.13.1. Dále spočtěte průměrný výkon na rezistoru o odporu R, na který je toto napětí přiloženo.

Řešení

Nápověda

Teorie

Příklad 1.14:

Odvoďte vztah pro celkový odpor R paralelního zapojení tří rezistorů podle obr. 1.14.1.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.15:

Odvoďte vztahy pro dělící poměr děliče napětí (obr. 1.15.1) a děliče proudu (obr. 1.15.2).

 

   

Řešení

Nápověda

Teorie: Kirchhoffovy zákony

Příklad 1.16:

Na cívce s indukčností L=0,2 H je napětí u(t)=150sin(1000t) V.Spočtěte proud i(t) procházející cívkou, okamžitý výkon p(t) a průměrný výkon P na cívce.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.17:

Stanovte časový průběh proudu ideální cívkou o indukčnosti L, která je připojena na zdroj konstantního napětí U.

 Řešení

Nápověda

Příklad 1.18:

Odvoďte vztahy pro celkovou indukčnost sériového a paralelního spojení dvou cívek.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.19:

Proud i(t), jehož průběh je znázorněn na obr. 1.19.1, je proud v ideální cívce o indukčnosti L. Spočtěte hodnotu L, jestliže napětí dosahuje špičkové hodnoty Um=100 V. Načrtněte průběh napětí.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.20:

Odvoďte vztahy pro celkovou kapacitu sériového a paralelního spojení dvou kondenzátorů.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.21:

Na kondenzátor o kapacitě C je připojeno napětí u(t)=Umsin(wt). Spočtěte proud i(t), výkon p(t), náboj na kondenzátoru q(t) a energii w(t) elektrického pole v kondenzátoru. Uvažujte w(t=0)=0.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.22:

Na kondenzátor o kapacitě C=60 mF je přiloženo napětí u(t), jehož časový průběh je na obr. 1.22.1. Načrtněte průběh okamžitého proudu i(t), okamžitého výkonu p(t) a určete maximální hodnoty proudu Im a výkonu Pm.  

Řešení

Nápověda

Příklad 1.23:

V sériovém RL obvodu je R=5 W a L=2 mH. Na obvod je přiloženo napětí u(t)=150sin(5000t) V. Spočtěte celkovou impedanci Z.

Řešení

Teorie

Příklad 1.24:

V sériovém RC obvodu je R=20 W, C=5 mF. Na obvod je přiloženo napětí u(t)=150cos(10000t) V. Spočtěte celkovou impedanci Z.

Řešení

Teorie

Příklad 1.25:

V sériovém LC obvodu je L=4 mH a C=50 mF. Na obvod je přiloženo napětí u(t)=230sin(500t) V. Spočtěte celkovou impedanci Z.

Řešení

Teorie

Příklad 1.26:

Odpor R1 a indukčnost L cívky byly měřeny následujícím způsobem. Cívka byla zapojena do série s rezistorem o odporu R=10 W a měřilo se napětí na cívce UC, napětí na rezistoru UR a napětí na celém obvodu U. Při frekvenci proudu f=50 Hz byly naměřeny hodnoty UR=20 V, UC=22,4 V, U=36 V. Určete R1 a L.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.27:

Jaký proud prochází obvodem na obr. 1.27.1, je-li R=10 W, C=2 mF, L=0,1 H, u(t)=325ejwt V?

Řešení

Nápověda

Příklad 1.28:

Sériovým spojením tlumivky a kondenzátoru s kapacitou C=10 mF prochází proud s efektivní hodnotou Ief=1 A. Obvod je připojen na napětí efektivní hodnoty Uef=120 V frekvence f=50 Hz (obr. 1.28.1). Ohmický odpor tlumivky je 120 W. Vypočtěte velikost vlastní indukčnosti tlumivky.

Řešení

Nápověda

Příklad  1.29:

Mějme obvod na obr 1.29.1, kde C=16 mF, R=200 W, u(t)=325ej100pV. Určete impedanci Z obvodu, proud i(t) v obvodu, fázové posunutí mezi napětím a proudem a průběh napětí na kondenzátoru a rezistoru.

Řešení

Nápověda


Následující: 

2. část:

 analýza elektrických obvodů:

3. část:

 rezonance
  Fourierovy řady
  třífázové sítě
  elektromagnetická indukce


Titulní stránka

Další kapitoly:

Elektrická měření  Polovodičové prvky Operační zesilovač