Řešení elektrických obvodů

Teoretické základy k této kapitole jsou obsaženy ve skriptech Elektronika, kapitola 1.

3. část:

 rezonance
 Fourierovy řady
 třífázové sítě
 elektromagnetická indukce


Předchozí: 

1. část:

 výkon, práce
 efektivní hodnoty proudu a napětí
 pasivní součásti elektrických obvodů
 komplexní impedance

2. část:

 analýza elektrických obvodů


Příklad 1.56:

Obvod na obr. 1.56.1 reprezentuje paralelní spojení kondenzátoru a cívky, přičemž odpor cívky je R2. Spočtěte rezonanční frekvenci  pro tento obvod.

Řešení

Teorie

Příklad 1.57:

V paralelním obvodu na obr. 1.57.1 je L=0,2 H a C=30 mF. Vypočtěte rezonanční frekvenci w0 pro RL=0 a pro RL=50 W.

Řešení

Teorie

Příklad 1.58:

Napište Fourierovu řadu pro vlnu obdélníkového průběhu (obr. 1.58.1).

Řešení

Nápověda

Příklad 1.59:

Napište Fourierovu řadu pro vlnu trojúhelníkového průběhu (obr. 1.59.1).

Řešení

Nápověda

Příklad 1.60:

Napište Fourierovu řadu pro vlnu pilového průběhu (obr. 1.60.1).

Řešení

Nápověda

Příklad 1.61:

Spočtěte velikost sdruženého napětí Us, znáte-li velikost fázového napětí Uf třífázové sítě.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.62

K třífázovému zdroji napětí se čtyřmi vodiči je připojena zátěž zapojená do trojúhelníka, kde ZA=6ej0 W, ZB=6ejp/6 W, ZC=6ejp/4 W(obr. 1.62.1). Fázová napětí zdroje jsou 230 V, pořadí CBA. Spočtěte proudy jednotlivými vodiči a nakreslete fázorový diagram.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.63:

Vypočtěte fázový proud pro zapojení do trojúhelníka i do hvězdy ve třífázovém alternátoru s výkonem 25 kVA při napětí 480 V.

Řešení

Nápověda

Teorie-fázový a sdružený proud

Příklad 1.64:

V přívodním vedení trojfázové elektrické pícky na napětí 3 krát 400 V, zapojené do trojúhelníku, byl v každé fázi naměřen proud Is=6 A. Jaký je:
a) fázový proud?
b) odpor v jedné fázi?
c) příkon pícky?

Řešení

Nápověda

Teorie-fázový a sdružený proud

Příklad 1.65:

Jaký účiník vykazuje trojfázový motor, který spotřebuje příkon Pp=200 kW při sdruženém napětí Us=6000 V a proudu Is=23,4 A? Jaké napětí připadá na jednu fázi, je-li vinutí motoru zapojeno do hvězdy?

Řešení

Nápověda

Teorie-fázový a sdružený proud

Příklad 1.66:

Motor na trojfázový střídavý proud je připojen na síťové napětí Us=400 V.

a) Jaké je napětí mezi vodičem a nulovým bodem vinutí?

b) Jaký je proud v cívce motoru, jestliže proud v přívodu Is=6 A?

Řešení

Nápověda

Teorie-fázový a sdružený proud

Příklad 1.67:

Jaký výkon má trojfázový motor s údaji U=400 V, I=30 A, cosj=0,8, h=0,85?

Řešení

Nápověda

Teorie-fázový a sdružený proud

Příklad 1.68:

V obvodu na obr. 1.68.1  určete činný, jalový a zdánlivý příkon trojfázového spotřebiče. Je dánoU0U=230ej0 V, U0V=230e-j2p /3 V, U0W=230ej2p /3 V, R1=R2=R3=120 W, wL1=w L2=wL3=150 W, wL11=wL22=w L33=100 W a 1/wC1=1/wC2=1/wC3=77 W.

Řešení

Nápověda

Příklad 1.69:

V obvodu na obr.1.69.1 Určete komplexní efektivní hodnoty všech vyznačených proudů. Dále určete činný, jalový a zdánlivý příkon trojfázového spotřebiče. Dáno UUV=3ej0 kV, UVW=3e-j2p/3 kV, UWU=3ej2p/3 kV, f=50 Hz, R1=100 W, R2=300 W, L=0,9 H a C=10,61 mF.

Řešení

Nápověda

Teorie-fázový a sdružený proud

Příklad 1.70:

V souměrném trojfázovém obvodu na obr. 1.70.1 jsou efektivní hodnoty sdruženého napětí UUV=UVW=UWU=400 V a RU=RV=RW=5 W. Určete příkon spotřebiče při normálním chodu, při zkratu jeho fáze U (tj. zkratování rezistoru RU) a při přerušení této fáze.

Řešení

Nápověda

Teorie-fázový a sdružený proud

Příklad 1.71:

V krátké cívce s plošným obsahem řezu S=0,5 m2 a počtem závitů z=60 se v sinusově střídavém magnetickém poli s frekvencí f=106 Hz indukuje elektromotorické napětí s amplitudou Uem=30 mV. Jaká je amplituda magnetické indukce B v místě cívky?

Řešení

Nápověda

Příklad 1.72:

V jádře transformátoru vzniká působením elektrického proudu v primárním vinutí magnetický indukční tok s amplitudou Fm=2.10-3 Wb. Jaká je efektivní hodnota elektromotorického napětí, které se indukuje v sekundárním vinutí se z=100 závity, jestliže frekvence změn indukčního toku je f=50 Hz?

Řešení

Nápověda

Příklad 1.73:

Primární vinutí transformátoru má z1=880 závitů, sekundární z2=1200 závitů. Jaké napětí se indukuje v sekundárním vinutí, je-li primární vinutí připojené na napětí 230 V? Co musíme ještě o transformátoru předpokládat, abychom mohli pomocí daných hodnot příklad vyřešit?

Řešení

Nápověda


Předchozí: 

1. část:

 výkon, práce
  efektivní hodnoty proudu a napětí
  pasivní součásti elektrických obvodů
  komplexní impedance

2. část:

 analýza elektrických obvodů


Titulní stránka

Další kapitoly:

Elektrická měření Polovodičové prvky Operační zesilovač