Ohmův zákon:    Základní pokus      Výsledky pokusu      Ohmův zákon     Rezistor, reostat, potenciometr      Spojování rezistorů      Ohmův zákon pro uzavřený obvod     Kirchhoffovy zákony


Kirchhoffovy zákony

Máme-li nějaký elektrický obvod s rezistory (cívkami, kondenzátory apod.)(např. tento) a známe-li napětí použitých zdrojů a parametry součástek (např. odpory rezistorů), zajímají nás obvykle proudy tekoucí větvemi obvodu a napětí na součástkách.

Na výpočet je možno použít Ohmův zákon, dále se používají dva Kirchhoffovy zákony.

Názvosloví: 
UZEL - místo v obvodu, kde se vodivě stýkají nejméně tři vodiče (na příkladu to jsou body A a B)
VĚTEV - část obvodu mezi dvěma uzly - všemi prvky v jedné větvi protéká stejný proud (na příkladu to jsou všechny úseky mezi body A, B)

1. Kirchhoffův zákon: Součet všech proudů přitékajících do uzlu je v každém okamžiku roven nule. Proudy tekoucí do uzlu bereme se záporným znaménkem a proudy vytékající z uzlu s kladným znaménkem.

Zapsáno rovnicí: I1+I2+I3+...=0

2. Kirchhoffův zákon: Součet napětí na všech prvcích (aktivních (zdrojů) i pasivních (rezistorů,...)) podél uzavřené smyčky je v každém okamžiku roven nule. Přitom napětí na rezistorech vyjadřujeme jako U=RI, kde R je odpor rezistoru a I proud jím protékající. Je-li smyčka orientována souhlasně se šipkou značící směr proudu nebo polaritu zdroje (zde šipka směřuje od + pólu k - pólu), bereme příslušný člen s kladným znaménkem, v opačném případě se záporným znaménkem.

Zapsáno rovnicí U1+U2+U3+...=0

Volba směru šipek na začátku je libovolná, potom se však už musí dodržovat.

Příklad:

Máme elektrický obvod se dvěma bateriemi a třemi rezistory (obr. 1). Vypočtěte proudy tekoucí jednotlivými větvemi a napětí na jednotlivých rezistorech.

Hodnoty odporů a napětí:

U1=10 V
U2=20 V

R1=10 W
R2=20 W
R3=30 W

1. Označíme si v obrázku šipky u zdrojů napětí (od "+ k -") a vyznačíme libovolně směry proudu v jednotlivých větvích. Dále si zvolíme uzavřené smyčky (stačí jich tolik, kolik "okének" je ve schématu, v tomto případě tedy dvě).

Smyčka vlevo má stejnou orientaci jako proudy procházející rezistory R1a R3 a opačnou než napětí zdroje U1.

Smyčka vpravo má opačnou orientaci než proudy procházející rezistory R2a R3 a stejnou jako napětí zdroje U2.

2. Napíšeme první Kirchhoffův zákon např. pro uzel A: Proudy I1 a I2 vtékají do uzlu (tedy kladné znaménko), proud I3 z uzlu vytéká (tedy záporné znaménko).

 I1+I2 - I3 = 0

3. Napíšeme druhý Kirchhoffův zákon pro obě smyčky:
levá smyčka: R1I1+R3I3 - U1 = 0
pravá smyčka: -R2I2 - R3I3 + U2 = 0

4. Máme teď tři rovnice pro tři proudy I1, I2, I3:

Tyto rovnice vyřešíme. Jelikož obecné řešení je komplikované, zavedeme místo I1, I2, I3 proměnné i1, i2, i3 označující číselné hodnoty proudů (v ampérech) a za odpory a napětí dosadíme jejich číselné hodnoty (v základních jednotkách, tj. ohmech, resp. voltech).

Máme rovnice

Ty vyřešíme. Výsledkem jsou čísla i= -1/11, i5/11, i4/11, tedy proudy
 

Proud I1 vyšel se záporným znaménkem. Znamená to, že jeho skutečný směr je opačný než směr námi zvolený. U ostatních proudů souhlasí zvolené směry se skutečnými.

Napětí na jednotlivých rezistorech se spočte z Ohmova zákona.

Další úlohy jsou ve sbírce příkladů, kapitola 1 ¤ a na této stránce ¤..

Zkuste si pohrát též s následujícími Java aplety:

Kirchhoffovy zákony - obvod 1 ¤
Kirchhoffovy zákony - obvod 2 ¤
Kirchhoffovy zákony - obvod 3 ¤
Kirchhoffovy zákony - obvod 4 ¤
Kirchhoffovy zákony - obvod 5 ¤

Další ("velká") kapitola: Polovodiče ¤

Verze pro tisk