Elektromagnetická indukce: Jev elmag. indukce     Magn. indukční tok     Faradayův zákon elmag. indukce     Indukovaný proud     Vířivé proudy     Vlastní indukce     Indukčnost     Zhášecí obvody     Rekuperační dioda     Energie el. a mag. pole


Magnetický indukční tok

Napětí indukované na vývodech kruhového závitu nezávisí přímo na magnetické indukci magnetického pole, ale na veličině magnetický indukční tok F definované 

F = BS,

kde B je velikost magnetické indukce v okolí závitu a S je plocha závitu. Vektor magnetické indukce je kolmý k ploše závitu (obr. 1).


obr. 1

Není-li vektor magnetické indukce kolmý k ploše závitu, ale svírá s normálovým vektorem úhel a, je magnetický indukční tok dán vztahem

F = BScosa   (obr. 2)


obr. 2

 Obecně lze vztah pro magnetický indukční tok zapsat pomocí skalárního součinu ¤.


Další kapitola: Faradayův zákon elektromagnetické indukce ¤

Verze pro tisk