Trojfázový můstek

  • Jak získat z usměrňovače velký výkon (pro motory a stroje)

Schéma zapojení:


obr. 1

Princip:

Trojfázová soustava napětí obsahuje tři napětí, která mají stejnou amplitudu a frekvenci a jsou fázově posunuta o 120º (2p/3). Jejich časový průběh je na obr. 2.


obr. 2: Časový průběh napětí v trojfázové soustavě. Jejich součet je v každém okamžiku roven nule.

V každém okamžiku jsou v propustném směru dvě diody - jedna z horní a jedna ze spodní poloviny můstku. Začínají diody D1 a D5, pak D1 a D6, D2 a D6, D2 a D4 (obr. 3). (Dioda vede vždy tehdy, když je příslušné napětí největší (diody nahoře) nebo nejmenší (diody dole) ze všech).


obr. 3

Napětí na výstupu můstku je dáno rozdílem mezi největší na nejmenší hodnotou v grafu na obr. 3, má tedy jen minimální zvlnění - obvykle už není ani potřeba další vyhlazování filtračními kondenzátory (obr. 4)


obr. 4: Vstupní (dole) a výstupní (nahoře) napětí na trojfázovém můstku


Verze pro tisk