Úloha 18:

Proton se pohybuje v homogenním magnetickém poli s magnetickou indukcí 15 mT kolmo na směr indukčních čar rychlostí 2.106 ms-1. Určete poloměr trajektorie protonu.
Tabulky
¤

Řešení:

B = 15 mT = 15.10-3 T
v = 2.106 ms-1
q = 1,6.10-19 C
m = 1,67.10-27 kg
r = ?
Lorentzova síla působící na proton je kolmá ke směru jeho rychlosti, je to síla dostředivá. Obecné vyjádření pro dostředivou sílu je , kde m je hmotnost protonu a r je poloměr trajektorie. Toto je ale Lorentzova síla FL = qvB (směr rychlosti protonu je kolmý na směr indukčních čar).

Tedy a z toho

Poloměr trajektorie protonu je 1,4 m


Verze pro tisk