Regulace výkonu: Úvod     Odporová regulace     Tyristorová regulace     Efektivní hodnota napětí a proudu     Čtyřvrstvá dioda


Efektivní hodnota střídavého proudu

Celková práce za čas T je číselně roven ploše pod červenou křivkou.

Proč?

Když máme konstantní výkon P, je práce W za čas T rovna W = PT.
Není-li výkon konstantní, rozdělíme křivku na malé časové úseky, v nichž můžeme výkon považovat přibližně za konstantní (mění se jen málo)(obr. 1)

obr. 1

Obsah každého modrého obdélníčku je roven práci, která se vykoná za čas Dt (dolní hrana obdélníčku) výkonem p (výška obdélníčku). Celková práce vykonaná za čas T je rovna součtu těchto dílčích prací, tedy ploše pod křivkou znázorňující závislost výkonu na čase.

Verze pro tisk