Elektromagnetická indukce: Jev elmag. indukce     Magn. indukční tok     Faradayův zákon elmag. indukce     Indukovaný proud     Vířivé proudy     Vlastní indukce     Indukčnost     Zhášecí obvody     Rekuperační dioda     Energie el. a mag. pole


Vlastní indukce

Proveďme následující pokus. Máme elektrický obvod se dvěma paralelními větvemi, v jedné je rezistor a žárovka a ve druhé dvě cívky na uzavřeném jádře a žárovka (obr. 1).


obr. 1: Schéma pokusu

Na průběh pokusu se podívejte na video ¤ (formát *.rm  kB, ev. formát *.avi ¤  kB).

Když uzavřeme obvod, žárovka ve větvi s cívkou se rozsvítí znatelně později než žárovka ve větvi s rezistorem. Proč? Když otevřeme jádro, rozdíl v rychlosti rozsvícení žárovky už je prakticky neznatelný. Co se změnilo?

Podívejme se podrobněji na chování cívky v obvodu při zapnutí a při vypnutí proudu v další části kapitoly ¤.


Verze pro tisk