Elektromagnetická indukce: Jev elmag. indukce     Magn. indukční tok     Faradayův zákon elmag. indukce     Indukovaný proud     Vířivé proudy     Vlastní indukce     Indukčnost     Zhášecí obvody     Rekuperační dioda     Energie el. a mag. pole


Elektromagnetická indukce

  • Jak se vyrábí elektrické napětí?
  • Proč vypínače některých obvodů, které obsahují cívky, při rozpínaní jiskří?
  • Jak brzdí tramvaj?

Mějme cívku připojenou k citlivému voltmetru a magnet. Zkusme zasouvat magnet do cívky a pohybovat magnetem v okolí cívky (nebo cívkou v okolí magnetu).

Tentýž efekt můžeme pozorovat při nasouvání a vysouvání cívky na nehybný magnet (podívejte se na video ¤ (formát *.rm 205 kB, ev. formát *.avi ¤ 1518 kB). Napětí se tedy obecně indukuje tehdy, když se cívka a magnet vzájemně pohybují vůči sobě.

Čím rychleji se magnet vůči cívce pohybuje, tím větší proud obvodem prochází. Směr proudu závisí na orientaci pólů magnetu a na tom, zda se k cívce blíží nebo se od ní vzdaluje.

Zkusíme v okolí cívky pohybovat elektromagnetem - video ¤ (formát *.rm 276 kB, ev. formát *.avi ¤ 1767 kB). Opět se indukuje napětí na cívce a obvodem s ampérmetrem prochází proud. Napětí se indukuje i tehdy, když se elektromagnet vůči cívce nepohybuje, ale vypneme nebo zapneme proud elektromagnetem (obecně: když se mění proud elektromagnetem). Tehdy se totiž mění magnetická indukce magnetického pole uvnitř cívky. 

Situaci můžeme zobecnit. Pohybujeme-li magnetem v okolí cívky, neděláme vlastně nic jiného, než že měníme magnetickou indukci magnetického pole, ve kterém je cívka umístěna - stejně jako ve druhém případě s použitím elektromagnetu.

Obecně platí, že mění-li se magnetické pole, ve kterém je umístěna pevná cívka, s časem, objevuje se na vývodech cívky elektrické napětí - indukované elektromotorické napětí. Tento jev se nazývá elektromagnetická indukce. Objevil ho v roce 1831 Michael Faraday ¤.

Magnetické pole, které se v čase mění, se nazývá nestacionární magnetické pole. Máme-li magnet v klidu, jde naopak o stacionární magn. pole ¤.

Indukované napětí se na vývodech cívky ale objevuje i tehdy, když se nepohybuje magnet ani cívka, ale dochází ke změně plochy průřezu cívky. Podívejte se na tento aplet ¤.

Na čem ještě závisí velikost indukovaného napětí? Zkusme připojit tři cívky s různým počtem závitů do série s ampérmetrem (obr. 1). (Cívky jsou zapojeny do série, aby byl stále stejný elektrický odpor obvodu - kdybychom zkoušeli pokus s jednou cívkou po druhé, byl by indukovaný proud pokaždé jiný už z důvodu různého odporu cívek).

indukce3.jpg (63435 bytes)
obr. 1

Na výsledek se podívejte na video ¤ (formát *.rm 161 kB, ev. formát *.avi ¤ 1199 kB).

Čím více závitů cívka má, tí větší indukovaný proud prochází obvodem (a tím větší je napětí indukované na cívce).

Je tu ještě jeden problém. Pohybujeme-li magnetem vůči cívce tak, aby osa magnetu byla kolmá na osu cívky, žádné napětí se neindukuje (obr. 2, video ¤ (formát *.rm 229 kB, ev. formát *.avi ¤ 1588 kB)). Tento problém vysvětlíme v další kapitole ¤.


obr. 2


Další kapitola: Magnetický indukční tok ¤

Verze pro tisk