Integrované obvody: Úvod     Operační zesilovač     Zapojení OZ s invert. vstupem     Zapojení OZ s neinvert. vstupem     Sčítání a odčítání pomocí OZ     Násobení a dělení pomocí OZ


Operační zesilovač - zapojení s neinvertujícím vstupem

Zapojení operačního zesilovače s invertujícím vstupem je na obr.1. Zapojení je opět se zpětnou vazbou, tj. přes rezistor R0 je spojen vstup a výstup zesilovače.


obr. 1: Operační zesilovač v zapojení s neinvertujícím vstupem

Opět: vstupní odpor ideálního operačního zesilovače je nekonečný, tj. mezi svorkami + a - nepoteče operačním zesilovačem žádný proud (iS = 0), tedy napětí Ui = 0.

Z Ohmova zákona můžeme vyjádřit proudy pomocí napětí a odporů.

Proud i2 je proud tekoucí odporem R1. Je tedy roven i2 = UR1/R1, kde UR1 je napětí na rezistoru R1. To je rovno rozdílu potenciálů ¤ mezi zemí a bodem S. Potenciál země je nulový, potenciál jS v bodě S je roven U2 + Ui. Ale Ui = 0, tedy potenciál v bodě S je roven U2.
Tedy UR1 = 0 - jS = -U2 a proud .

Proud i0 je proud tekoucí odporem R0. Je tedy roven i0 = UR0/R0, kde UR0 je napětí na rezistoru R0. To je rovno rozdílu potenciálů ¤ mezi body S a O. Potenciál jS v bodě S je roven U2. Potenciál jO v bodě O je roven U0, protože U0 je napětí mezi tímto bodem a zemí.
Tedy UR0 = jS - jO = U2 - U0 a proud .

Proud iS je roven nule (viz výše ¤).

Mezi proudy iS, i1 a i0 můžeme napsat následující vztah (1. Kirchhoffův zákon pro bod S): iS  i0 = i2. Protože i= 0, platí i2 = i0. Po dosazení z Ohmova zákona dostáváme vztah pro výstupní napětí U0

Zesílení zesilovače je v tomto zapojení opět určeno podílem odporů použitých rezistorů. Výstupní napětí má stejnou fázi jako vstupní napětí (obr. 2).


obr. 2: Příklad průběhů napětí na vstupu (U2) a výstupu (U0) operačního zesilovače zapojeného s neinvertujícím vstupem. Napětí mají stejnou fázi, poměr odporů rezistorů (tj. zesílení zesilovače v tomto zapojení) je 3.


Další kapitola: Použití operačního zesilovače pro základní aritmetické operace ¤

Verze pro tisk