Regulace výkonu: Úvod     Odporová regulace     Tyristorová regulace     Efektivní hodnota napětí a proudu     Čtyřvrstvá dioda


Tyristor- kvantitativně


obr. 1: Náhradní schéma tyristoru

Emitor tranzistoru PNP je přiložen na kladný pól zdroje napětí (anoda A), emitor tranzistoru NPN na záporný pól (katoda K), do řídicí elektrody G tyristoru teče proud IG. Podle 1. Kirchhoffova zákona o proudech v uzlu musí platit

I2=IG+I1 (pro celý tyristor)

a také, uvážíme-li, že a1I1 je kolektorový proud PNP tranzistoru a a2I2 kolektorový proud NPN tranzistoru (emitorový proud je I2), musí být I2=a1I1+a2I2 (zanedbávali jsme zbytkové proudy a IG vůči a1I1). Z těchto dvou rovnic pak máme pro I2 výraz

I= - a1I/ (1 - (a1+a) )

Pokud je součet proudových zesílení a1+a2 přibližně roven jedné, může být proud I2 velmi veliký, i když proud řídicí elektrodou IG je velmi malý. 

Jakmile je jednou tyristor ve vodivém stavu, zůstává ve vodivém stavu tak dlouho, dokud se proud I2 nesníží pod určitou hodnotu, neboť tranzistory se vzájemně podporují v otevřeném stavu - sepnutým tranzistorem NPN teče záporný proud do báze tranzistoru PNP a opačně sepnutým tranzistorem PNP teče proud do báze tranzistoru NPN. Rozpojíme-li obvod, vrátí se za určitou krátkou dobu (řádově 100 ns) tyristor do výchozího stavu, ze kterého jej můžeme opět sepnout. Totéž se stane, zmenšíme-li proud tyristorem ne úplně na nulu, ale pod hodnotu tzv. přídržného proudu IH, který je parametrem daného typu tyristoru.


Verze pro tisk