Elektromagnetická indukce: Jev elmag. indukce     Magn. indukční tok     Faradayův zákon elmag. indukce     Indukovaný proud     Vířivé proudy     Vlastní indukce     Indukčnost     Zhášecí obvody     Rekuperační dioda     Energie el. a mag. pole


Magnetický indukční tok

Obecný vztah pro magnetický indukční tok je F = BScosa (je-li vektor B kolmý na plochu, je úhel a roven nule). To se dá napsat pomocí skalárního součinu jako

(normálový vektor má jednotkovou velikost). Zavedeme-li formálně , můžeme elegantně psát 


Verze pro tisk