Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Síla působící mezi dvěma rovnoběžnými vodiči s proudem

Mějme dva dlouhé přímé vodiče vedle sebe. Jejich vzájemná vzdálenost je d, jedním protéká proud I1, druhým I2. Budou na sebe tyto vodiče působit nějakou silou?

Je celkem jasné, že vodiče na sebe budou navzájem působit prostřednictvím magnetických polí, které kolem sebe vytvářejí ¤. Tato magnetická pole se skládají a vytvářejí výsledné pole. Tvar tohoto pole závisí na směrech proudů ve vodičích - zda jsou souhlasné či opačné (obr. 1-4). 

obr. 1: Proud prochází stejným směrem. V oblasti mezi vodiči jdou siločáry obou magnetických polí proti sobě - pole se zeslabuje, v oblasti vně vodičů mají siločáry obou polí stejný směr - pole se zesiluje a vodiče jsou tlačeny k sobě. obr. 2: Proud prochází opačným směrem. V oblasti mezi vodiči mají siločáry obou polí stejný směr - pole se zesiluje, v oblasti vně vodičů jdou siločáry obou magnetických polí proti sobě - pole se zeslabuje a vodiče jsou taženy od sebe.
obr. 3: Přibližný tvar siločar výsledného magn. pole - proud prochází vodiči stejným směrem obr. 4: Přibližný tvar siločar výsledného magn. pole - proud prochází vodiči opačným směrem

Na problematiku se můžeme podívat z hlediska síly působící na vodič s proudem v magnetickém poli ¤. Podívejme se na situaci tak, že jeden vodič (třeba ten vlevo) vytváří magnetické pole a na druhý vodič nahlížejme jako na vodič, který se v tomto magnetickém poli nachází. Směr síly působící na tento vodič určíme pomocí Flemingova pravidla levé ruky ¤ (obr. 5, 6).

obr. 5: Síly působící na vodiče, kterými prochází proud stejným směrem obr. 6: Síly působící na vodiče, kterými prochází proud opačným směrem

Prochází-li proud stejným směrem, vodiče se přitahují, prochází-li opačným směrem, odpuzují se. 

Jednoduše se dá odvodit i vztah pro velikost síly. Situace je na obr. 7. 

Velikost indukce magnetického pole , kterou vytváří vodič 1 v místě 2, je  

Na vodič 2 působí v tomto místě síla F = BI2l. Po dosazení za velikost magnetické indukce dostáváme vztah

To je síla, kterou se vodiče přitahují nebo odpuzují.


obr. 7

Pomocí tohoto vztahu pro sílu se definuje jedna ze sedmi základních jednotek SI, jednotka elektrického proudu ampér.

Dvěma nekonečně dlouhými rovnoběžnými přímými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti jednoho metru protéká stálý proud jednoho ampéru, jestliže se vodiče přitahují silou 2.10-7 N na jeden metr délky vodiče.

Ověřte si podle vzorce, že je tato definice správná.

Zde ¤ si můžete připomenout ostatní základní veličiny a jednotky soustavy SI a jejich definice.


Další kapitola: Stejnosměrný elektromotor ¤

Verze pro tisk