Písemné práce: Test 1 (2.10.03)     Test 2 (30.10.03)     Test 3 (15.12.03)     Test 4 (8.1.04)     Test 5 (4.2.04)     Test 6 (1.4.04)


4. písemná práce 8. 1. 2004 - opakování + Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony

Úloha 1: 

Jak dlouhou dráhu potřebuje elektron, který vletí do homogenního elektrického pole s intenzitou 1000 Vm-1 ve směru siločar rychlostí 1.107 ms-1, k tomu, aby zastavil?

Řešení:

Proti pohybu elektronu působí v tomto el. poli konstantní síla, která má velikost F = eE, kde e je náboj elektronu. Elektron se tedy pohybuje rovnoměrně zpomaleným pohybem se zrychlením a = F/m, kde m je hmotnost elektronu, a zastaví za čas t = v/a, kde v je jeho počáteční rychlost, na dráze s = at2/2. Po dosazení je

Úloha 2:

Jaký je potenciál vodivé koule o poloměru 2 cm, která  má kapacitu 10 pF a na jejím povrchu je náboj s plošnou hustotou 1.10-3 Cm-2?

Řešení:

Úloha 3:

Vysvětlete, proč hřeben, kterým si učešete vlasy, přitahuje pramínek vody tekoucí z kohoutku.

Řešení:

Úloha 4:

Určete zkratový proud, elektromotorické napětí a vnitřní odpor zdroje napětí, jehož VA charakteristika je na obrázku.

 

 

R1=20 W
R2=10 W
R3=40 W
R4=10 W
R5=10 W
R6=5 W
U=10 V

 

 Použijeme Ohmův zákon. Napřed vypočteme celkový odpor kombinace rezistorů. Je:

Pak za pomoci Ohmova zákona vypočteme jednotlivé proudy a napětí.

Tabulka výsledků: 

Číslo prvku 1 2 3 4 5 6
/ A 9/22 2/11 1/22 1/11 1/11 2/11
/ V 90/11 20/11 20/11 10/11 10/11 10/11

Úloha 2:

Zdroje mají napětí U = 1 V a vnitřní odpor 1 W; odpor všech rezistorů je 10 W. U proudů uveďte směr!

 

Řešení:

Použijeme Kirchhoffovy zákony (KZ). Označíme do schématu zvolené směry proudů a směry oběhů smyček.

Napíšeme 1. KZ pro uzel nahoře a dva 2. KZ pro jednotlivé smyčky. Nezapomenout na to, že zdroje mají vnitřní odpor!

Dosadíme za odpory rezistorů a rovnice vyřešíme. Malá i znamenají číselné hodnoty proudů v ampérech.

Napíšeme proudy a pomocí Ohmova zákona dopočítáme příslušná napětí.


Verze pro tisk