Písemné práce: Test 1 (2.10.03)     Test 2 (30.10.03)     Test 3 (15.12.03)     Test 4 (8.1.04)     Test 5 (4.2.04)     Test 6 (1.4.04)


2. písemná práce 30. 10. 2003 - opakování pojmů

Úloha 1:

 Jakou silou je přitahován elektron k jádru vodíku, je-li od něho vzdálen 10-10 m?

Řešení:

Úloha 2:

 Na obrázku jsou vyznačeny siločáry el. pole v okolí čtyř nábojů. Vyznačte znaménka nábojů.

Řešení:

Úloha 3:

Jaká je plošná hustota náboje na povrchu vodiče, je-li velikost intenzity el. pole na jeho povrchu 100 Vm-1 a vodič se nachází ve vakuu? Jaký je celkový náboj na vodiči, má-li povrch 100 cm2 a tvar koule?

 Řešení:

Mezi velikostí intenzitou el. pole E a plošnou hustotou náboje na povrchu vodiče ve vakuu s platí vztah E = s/e0. Z toho je .

Pro náboj je .

Úloha 4:

 Odvoďte vztah C=S/d pro kapacitu deskového kondenzátoru.

 Řešení:

 Odvození je na této stránce.

Úloha 5:

 Spojíme sériově dva kondenzátory s kapacitami 10 pF a 50 pF. Jaká je výsledná kapacita?

 Řešení:

 

Úloha 6:

 Jaký elektrický proud protéká vodičem, projde-li průřezem vodiče náboj 0,5 C za 15 s?

 Řešení:

 


Verze pro tisk