Písemné práce: Test 1 (2.10.03)     Test 2 (30.10.03)     Test 3 (15.12.03)     Test 4 (8.1.04)     Test 5 (4.2.04)     Test 6 (1.4.04)


5. písemná práce 4. 2. 2004 - polovodiče

skupina A

Úloha 1:

Jakými způsoby lze poznat, zda je daná látka nevodič, polovodič nebo vodič? Uveďte (a vysvětlete) základní způsob a další způsoby, které znáte.

Řešení:

1. základní způsob - dle šířky zakázaného pásu.
Vodiče

Nemají zakázaný pás. Valenční a vodivostní pás tudíž splývají dohromady a elektrony v nich obsažené jsou prakticky volné. Je jich proto velké množství a vodiče tedy dobře vedou elektrický proud.
Polovodiče
Obvykle mají při nulové teplotě zcela zaplněný valenční pás. Šířka zakázaného pásu je kolem 1 eV. Je tedy možno elektronům ve valenčním pásu dodat energii (teplem, světlem, elektrickým polem) a elektron se může dostat do vodivostního pásu a vést proud.
Izolanty

Mají široký zakázaný pás (přes 3 eV). Pravděpodobnost, že se do něj dostane elektron z valenčního pásu je tedy malá. Nevedou proto elektrický proud.

2. podle měrného elektrického odporu - vodiče ho mají malý (řádově 10-8 až 10-7 Wm, nevodiče velký (až 1012 Wm a polovodiče něco mezi tím.

3. Podle teplotní závislosti odporu - u vodičů odpor s teplotou roste, u polovodičů klesá, nevodiče nevedou.

Úloha 2:

Co je termistor? Vysvětlete princip jeho činnosti, nakreslete schematickou značku a jmenujte způsoby použití (i se stručným vysvětlením, ev. schématem zapojení).

Řešení:

Termistor je kus polovodiče, který se používá jako teplotně citlivá součástka. Jeho odpor klesá s teplotou, přičemž změna odporu s teplotou je daleko rychlejší než u kovů.

Schematická značka termistoru

Použití:

1. Měření teploty. Musíme znát  VA charakteristiku termistoru. Zapojení nebo

 2. Měření průtokového množství. Termistor se napřed elektrickým proudem ohřeje na jistou teplotu a pak se ponoří do proudu kapaliny nebo plynu a tak se ochlazuje. Ochlazení závisí na průtoku (při dané teplotě látky, která protéká).

3. Měření teploty na dálku a na špatně přístupných místech. Jednou termistor někam zabuduji a pak mohu na vzdáleném stanovišti měřit, nebo mohu pomocí miniaturních termistorů (tzv. perličkový termistor) měřit teplotu v lidském těle, uvnitř motorů apod.

4. Kompenzace odporu žhavícího vodiče v elektronkách. Kovové vlákno má za studena malý odpor, který po zahřátí několikrát vzroste. Napětí je určeno na zahřátý žhavící vodič - při zapnutí proudu nastává proto velký proudový náraz. Dáme-li do série s vodičem termistor mající za studena velký odpor, který klesá s teplotou, je celkový odpor stále přibližně konstantní.

5. Převodník z teploty na napětí. Napětí je pak možno jednoduše měřit voltmetrem, osciloskopem, počítačem...

Úloha 3:

Nakreslete schéma jednoduchého zabezpečovacího zařízení, které se umístí do okna domu. Zařízení pracuje tak, že v okamžiku, kdy lupič prolézá oknem, se rozsvítí (nebo zhasne) žárovka na stole v policejní služebně.

Řešení:

Žárovka se rozsvítí Žárovka zhasne

Úloha 4:

Jaký polovodič vytvoříme z křemíku přidáním třímocných příměsí galia?

Řešení:

Typ P.

Úloha 5:

Nakreslete obvod obsahující zdroj střídavého napětí a rezistor tak, aby rezistorem protékal a) střídavý proud, b) jednocestně usměrněný proud, c) dvoucestně usměrněný proud.

Řešení:

 a) b) 
c)

Úloha 6:

Vysvětlete, jak a proč se chová elektrický odpor u kovů a u polovodičů s rostoucí teplotou.

Řešení:

U kovů s teplotou odpor roste, protože se více rozkmitávají atomy mříže i elektrony a dochází k větším energetickým ztrátám.
U polovodičů odpor s teplotou klesá, protože více elektronů získá dostatečnou energii k přechodu do vodivostního pásu a tak se stávají volnými.

Úloha 7:

Jaký je rozdíl mezi diodami použitými v usměrňovačích elektrických lokomotiv a diodami v radiových přijímačích? Podrobně vysvětlete.

 Řešení:

Dioda u lokomotiv - plošná dioda - musí snést velký proud. Je proto třeba velká plocha přechodu, aby se mohlo odvádět teplo, které vzniká zahříváním diody.
Dioda v rádiovém přijímači - hrotová dioda - musí dobře usměrňovat vysoké frekvence. Proto musí mít velkou kapacitanci, tedy malou kapacitu, tedy malou plochu přechodu. Pak ovšem nevydrží vyšší proudy, ale to není u rádia potřeba.

skupina B

Úloha 1:

Jakými způsoby lze poznat, zda je daná látka nevodič, polovodič nebo vodič? Uveďte (a vysvětlete) základní způsob a další způsoby, které znáte.

Řešení:

ad skupina A - úloha 1

Úloha 2:

Co je fotorezistor? Vysvětlete princip jeho činnosti, nakreslete schematickou značku a jmenujte způsoby použití (i se stručným vysvětlením, ev. schématem zapojení).

Řešení:

Fotorezistor je kus polovodiče, jejíž odpor závisí na osvětlení. Světlo (fotony) dodává energii elektronům ve valenčním pásu, které tak mohou překonat zakázaný pás a stát se volnými.

Schematická značka:

Použití:
1. Měření osvětlení
- expozimetr ¤ (např. ve fotografických přístrojích)
2. Ovládání přístrojů
- fotobuňka ¤ - otvírání dveří, zapínání zařízení...
3. Zabezpečovací zařízení
- světelná závora ¤ - proti krádeži, bezpečnostní pojistka pro vypínání přístrojů, ...
4. Detekce neviditelného infračerveného záření
- nutno používat materiály s menší šířkou zakázaného pásu, například InSb. Toto se opět používá v zabezpečovacích zařízeních ¤ (paprsek není vidět).
5. Převodník ze světla na elektrické napětí.

Úloha 3:

Navrhněte, jak sestrojit zdroj přesného napětí 7 V tak, aby se jeho napětí neměnilo s odebíraným proudem (ten není velký). Nakreslete schéma zapojení a vysvětlete.

Řešení:

Použijeme Zenerovu diodu v závěrném směru. Na ní při dosažení určitého napětí dochází k Zenerovu nebo lavinovitému průrazu. V té oblasti pak napětí prakticky nezávisí na proudu. Je tedy třeba vzít diodu, která má Zenerovo napětí 7 V.

Úloha 4:

Nakreslete obvod obsahující zdroj střídavého napětí a rezistor tak, aby rezistorem protékal a) střídavý proud, b) jednocestně usměrněný proud, c) dvoucestně usměrněný proud.

Řešení:

ad skupina A - úloha 5

Úloha 5:

Odpor termistoru se při zahřátí změnil z 237 W při 20ºC na 219 W při 25ºC. V tomto intervalu můžeme teplotní závislost odporu považovat za lineární. Určete teplotní součinitel odporu termistoru (pro vztažnou teplotu 20ºC).

Řešení:

t1 = 20ºC
t2 = 25ºC
R1 = 237 W
R2 = 219 W
a
 = ?

Úloha 6:

Vysvětlete, jak a proč se chová elektrický odpor u kovů a u polovodičů s rostoucí teplotou.

Řešení:

Ad skupina A - úloha 6

Úloha 7:

Jaký je rozdíl mezi diodami použitými v usměrňovačích elektrických lokomotiv a diodami v radiových přijímačích? Podrobně vysvětlete.

 Řešení:

Ad skupina A - úloha 7 


Verze pro tisk