Rádio a televize: Vysílání     Amplitudová modulace      Zmenšení šířky pásma AM    Metody AM a demodulace     Odstranění nevýhod AM      Frekvenční modulace     Odvození šířky pásma FM     Poměr signál-šum     Metody FM a demodulace     Impulsní modulace     VCO     Rozhlasový příjem     Schéma rozhl. přijímače     Stereo     Televizní příjem a televizor


Regulátor hlasitosti

Otázka:

Za demodulátorem v rozhlasovém přijímači následuje již jen regulátor hlasitosti, tvořený většinou jednoduchým potenciometrem. Regulaci hlasitosti bychom teoreticky mohli provádět na jakémkoli stupni, kde dochází k zesílení signálu. Proč se tedy reguluje ručně hlasitost právě za demodulátorem? 

Odpověď:

Je to proto, že amplituda demodulovaného napětí závisí na velikosti signálu z antény. Podle výkonu a vzdálenosti vysílače může mít signál z antény amplitudu v rozsahu několika řádů a to by obsluhu přijímače značně komplikovalo, neboť bychom při přelaďování museli současně obsluhovat i knoflík hlasitosti. Proto jsou všechny přijímače vybaveny obvody automatického vyrovnávání citlivosti, AVC (z anglického automatic volume control). AVC pracuje tak, že pomocí RC integračního filtru zintegruje napětí na výstupu demodulátoru tak, že výstupní napětí z tohoto filtru je úměrné amplitudě signálu po demodulaci. Typické schema tohoto obvodu je na obr. 1.

obr. 1

Časová konstanta RC filtru je volena tak, aby byla podstatně delší, než perioda nejnižší modulační frekvence (to je cca 100 Hz, tedy perioda 10 ms; časová konstanta na obr. 1 je 10krát větší, tedy 100 ms). Napětí na výstupu filtru tedy není schopno sledovat změny modulačního napětí, ale pomalé změny amplitudy, vzniklé např. přelaďováním nebo změnou příjmových podmínek, sleduje. Toto napětí se pak vede do vysokofrekvenčního předzesilovače a prvního stupně mezifrekvenčního zesilovače. Oba zesilovače jsou konstruovány tak, aby se jejich zesílení mohlo, v určitých mezích, měnit pomocí přivedeného napětí. Regulace je nastavena tak, že i při měnící se amplitudě signálu z antény zůstává amplituda napětí na výstupu demodulátoru prakticky konstantní.


Verze pro tisk