Výroba el. napětí/proudu: El. proud v kapalinách - elektrolýza     Faradayovy zákony elektrolýzy     Další praktická použití elektrolýzy     Fotodioda     Hallův jev    Alternátor    Generátor trojfázového napětí     Trojfázová soustava napětí     Transformátor     Přenosová soustava     


Trojfázová soustava napětí

Pro tři napětí vyrobená na trojfázovém generátoru platí, že u1(t) + u2(t) + u3(t) = 0 pro každý čas t. Přesvědčete se o tom grafickým sečtením napětí na fázorovém diagramu (obr. 1) nebo algebraickým sečtením okamžitých hodnot pomocí goniometrických vzorců.


obr. 1: Fázorový diagram trojfázového napětí

Tohoto faktu můžeme technicky využít tím, že nebudeme trojfázové napětí ze třech cívek rozvádět dále šesti vodiči (dva na každou cívku), ale vždy po jednom vodiči od každé cívky spojíme dohromady. Dostaneme tak čtyři vodiče (po jednom od každé ze třech cívek - nazývají se fázové vodiče) a jeden společný vodič (nazývaný nulovací vodič). Napětí mezi libovolným fázovým vodičem a nulovacím vodičem se nazývá fázové napětí, napětí mezi dvěma fázovými vodiči se nazývá sdružené napětí a je krát větší než fázové napětí (spočítejte si to ¤).

Všimněte si, že jednoduché venkovní vedení vodičů s elektrickým proudem na sloupech obsahuje skutečně čtyři vodiče (viz obr. 2).

FOTO
obr. 2: Venkovní vedení vodičů na sloupech

Fázové napětí vyrobené v elektrárně má efektivní hodnotu asi 6 kV. Kdyby se hned rozvádělo dále, nastávaly by značné ztráty. Chceme-li totiž elektrickým vedením přenést nějaký výkon P = UI, je výhodné používat co největší napětí a co nejmenší proud. Vznikající ztráty (ztrátový výkon PZ) jsou totiž úměrné proudu (PZ = RI 2, kde R je odpor vedení). Jak ale zvýšit napětí?


Další kapitola: Transformátor ¤

Verze pro tisk