Zadání úloh

Elektrostatika

Úloha 1:

Jakou hmotnost by musel mít proton, aby gravitační přitažlivá síla mezi dvěma protony v klidu ve vakuu byla stejně velká jako elektrická síla, kterou se odpuzují? Porovnejte výsledek se skutečnou hmotností protonu.
Řešení...

Úloha 2:

Jak velká elektrická síla by působila mezi dvěma měděnými plíšky s hmotností jednoho gramu ležící ve vzdálenost deseti metrů od sebe, kdyby každá z nich měla o jedno procento více elektronů než protonů?
Řešení...

Úloha 3:

Máme elektron v homogenním elektrickém poli, kde na něj působí síla 5.10-18 N. V okamžiku zapnutí elektrického pole byl elektron v klidu, po zapnutí se začal pohybovat  rovnoměrně zrychleným pohybem a urazil tak dráhu 9 cm. Vypočtěte velikost intenzity elektrického pole a maximální rychlost elektronu. Jaký je směr intenzity el. pole (vzhledem ke směru pohybu elektronu)?
Řešení...

Úloha 4:

Určete hmotnost mikroskopické kapky oleje, která je nabitá na náboj jednoho elektronu a vznáší se v klidu mezi deskami kondenzátoru vzdálenými od sebe 1 cm, mezi nimiž je napětí 10 kV.
Řesení....

Úloha 5:

Určete průběh elektrického potenciálu v závislosti na vzdálenosti od záporně nabité desky v homogenním elektrickém poli (obr.1).
Řešení...

obr. 1: Ekvipotenciální hladiny v homogenním elektrickém poli (intenzita el. pole je všude stejná co do velikosti i co do směru)

Úloha 6:

Určete průběh intenzity elektrického pole v okolí bodového náboje Q (tj. určete velikost a směr intenzity v závislosti na vzdálenosti od náboje Q).
Řešení...

Úloha 7:

Určete kapacitu koule s poloměrem R ve vakuu.
Řešení...

Úloha 8:

Odhadněte přibližně kapacitu lidského těla.
Řešení...

Úloha 9:

Kapacita vzduchového deskového kondenzátoru je 500 pF. Jaký náboj je na deskách, je-li napětí mezi deskami 100 V a vzdálenost desek 1 mm? Jak se změní intenzita elektrického pole mezi deskami, napětí mezi deskami a kapacita kondenzátoru, jestliže desky při konstantním náboji vzdálíme na 2 mm?
Řešení...

Úloha:

Na jakou rychlost je urychlen elektron mezi destičkami vzdálenými od sebe 10 cm, mezi nimiž je napětí 10 kV, jestliže byl na začátku v klidu?
Řešení...

Úloha:

Jak se zakřiví (jaká bude rovnice trajektorie) dráha elektronu prolétajícího rychlostí 1.107 ms-1 mezi vychylovacími destičkami , které jsou 10 cm dlouhé? Mezi destičkami je el. pole o intenzitě 1.103 Vm-1.
Řešení...

Řešení obvodů (další úlohy zde, aplety zde a zde)

Úloha 10:

Vypočtěte vnitřní odpor, elektromotorické napětí a zkratový proud zdroje napětí, jehož VA charakteristika je na obr. 2.
Řešení...

obr. 2

Úloha 11:

Vypočtěte odpor předřadného rezistoru, který je třeba sériově připojit k voltmetru o vnitřním odporu 10 kW, aby se jeho rozsah zvětšil třicetkrát.

Teorie ¤
Výsledek

Úloha 12:

Mikroampérmetrem s odporem 180 W prochází při největší výchylce proud 100 mA. Jaký je odpor bočníku, který musíme k ampérmetru paralelně připojit, abychom mohli měřit proud 1 mA?

Teorie ¤
Výsledek

Úloha 13:

Voltmetr s rozsahem 100 V má vnitřní odpor 10 kW. Jaké napětí s ním budeme moci měřit, připojíme-li k němu předřadný rezistor s odporem 90 kW.

Teorie ¤
Výsledek

Úloha 14:

Ampérmetrem s vnitřním odporem 2 W může procházet proud maximálně 0,1 A. Jaká je délka měděného vodiče, ze kterého je třeba zhotovit bočník, aby se ampérmetrem dal měřit proud do 10 ? Obsah průřezu vodiče je 1,8 mm2, vodič je měděný.

Teorie ¤
Tabulky ¤

Výsledek

Úloha 15:

Voltmetr zapojený sériově s rezistorem o odporu 30 kW při připojení ke zdroji napětí 120 V ukázal napětí 20 V. Určete vnitřní odpor voltmetru.

Teorie ¤
Výsledek

 

Polovodiče

Úloha 16:

Žárovka s výkonem 100 W je připojena na síťové napětí. Teplota jejího wolframového vlákna při svícení je asi 2500ºC. Jaký je odpor jejího vlákna po zhasnutí a vychladnutí na pokojovou teplotu?
Tabulky
¤

Řešení

Úloha 17:

Ampérmetr v obvodu na obr. 3 ukazuje při teplotě 20ºC proud 5 mA. Zahřejeme-li termistor, zvětší se proud na 10 mA. Kolikrát se při zahřátí zmenšil odpor termistoru? Napětí zdroje je 20 V, má zanedbatelný vnitřní odpor, odpor rezistoru je 1kW.
Řešení...

obr. 3

Úloha 18:

Proč se tlak neměří pomocí tenzoelektrické součástky přímo, ale v  můstkovém zapojení? Jaká je výhoda můstkového zapojení? Vypočtěte odpor tenzoelektrické součástky, znáte-li v zapojení na obr. 4 odpory rezistorů i reostatu.
Řešení

obr. 4: Měření tlaku pomocí tenzoelektrické součástky

Magnetické pole

Úloha 19:

V homogenním magnetickém poli, které má magnetickou indukci 0,1 T, působí na přímý vodič s proudem síla 20 mN. Vodičem protéká proud 1 A a jeho délka je 20 cm. Jaký úhel svírá vodič se směrem indukčních čar magnetického pole?
Řešení...

Úloha 20:

Vodič délky 80 cm a hmotnosti 160 g je zavěšen vodorovně na dvou tenkých závěsných vodičích a je umístěn v homogenním magnetickém poli, jehož magnetická indukce má směr svisle vzhůru a velikost 1 T. Určete úhel a, o který se závěsné vodiče odchýlí od svislého směru, jestliže vodičem začne procházet proud 2 A. Působení magnetického pole na závěsné vodiče zanedbejte. 
Řešení...

Úloha 21:

Pevný vodivý závit ve tvaru čtverce leží v homogenním magnetickém poli na nevodivé rovinné podložce. Indukční čáry magnetického pole jsou rovnoběžné s podložkou a se dvěma stranami závitu (obr. 5). Závit má hmotnost 10 g, jeho strana má délku 4 cm. Velikost magnetické indukce je 0,5 T. Při jakém minimálním proudu procházejícím závitem se začne jedna z jeho stran zvedat?
Řešení...

obr. 5

Úloha 22:

Částice s nábojem q a hmotností m vlétla do homogenního magnetického pole s indukcí B kolmo na směr indukčních čar. V magnetickém poli se částice pohybuje po kružnici. Jaký je poloměr této kružnice?
Řešení...

Úloha 23:

Proton se pohybuje v homogenním magnetickém poli s magnetickou indukcí 15 mT kolmo na směr indukčních čar rychlostí 2.106 ms-1. Určete poloměr trajektorie protonu.
Tabulky
¤

Řešení...

Úloha 24:

V omezeném prostoru o tloušťce d je homogenní magnetické pole, které má magnetickou indukci B. Do tohoto prostoru dopadá kolmo na směr indukčních čar svazek záporných iontů, které mají hmotnost m a náboj Q. Jaká musí být rychlost v iontů, aby neprošly prostorem na druhou stranu?
Řešení...

obr. 6

Úloha 25:

Záporná částice urychlená napětím 1000 V (tj. urychlovala se v elektrickém poli mezi dvěma body, mezi nimiž je napětí 1000 V) vletí do prostoru, ve kterém je homogenní magnetické pole a homogenní elektrické pole, přičemž jejich vektory intenzity elektrického pole a magnetické indukce jsou na sebe kolmé. Velikost intenzity el. pole je 1,9.107 Vm-1, velikost magnetické indukce je 1 T. Rychlost částice je stále kolmá na intenzitu el. pole i magn. indukci a její velikost se nemění. Určete poměr náboje částice a její hmotnosti. Gravitační sílu zanedbáváme.
Tabulky ¤
Řešení...

obr. 7

Úloha 26:

Odhadněte energii magnetického pole cívky v pokusu s vyhazováním kroužku ¤.
Řešení...

Svítíme

Úloha 27:

Vypočtěte cenu jednoho blesku (s parametry = 108 V, I = 104 A, t = 5.10-4 s). Informace o cenách elektrické energie jsou zde ¤.
Řešení...

Úloha 28:

Na žárovce je napsaný údaj 230 V/100 W. Co to znamená, jaký je odpor vlákna žárovky a jaký proud žárovkou protéká?
Řešení...

Obvody se střídavým proudem

Úloha 29:

Cívka navinutá na čtvercovém rámečku se stálou rychlostí w otáčí v homogenním magnetickém poli. Maximální napětí, které se indukuje v cívce, je 10 V. Určete napětí indukované v cívce o okamžiku, kdy normálový vektor k ploše cívky svírá se směrem indukčních čar magnetického pole úhel a) 0, b)p/4, c)p/2. Dále vyjádřete závislost napětí indukovaného na cívce na čase.
Řešení...

Úloha 30:

Rezistor o odporu 100 W je připojen ke zdroji střídavého napětí. Časový průběh napětí je na obr. 8. Určete
a) amplitudu, periodu a frekvenci napětí,
b) vztah pro okamžitou hodnotu napětí v závislosti na čase,
c) amplitudu, periodu a frekvenci proudu v obvodu,
d) vztah pro okamžitou hodnotu proudu v závislosti na čase,
e) časový diagram střídavého proudu,
f) fázový rozdíl mezi proudem a napětím v obvodu.


obr. 8

Řešení...

Úloha 31:

V obvodu na obr. 9 je amplituda napětí na rezistoru 100 V a amplituda proudu 2 A. Jaké údaje ukazuje voltmetr a ampérmetr? Jaký je odpor rezistoru?
Řešení ...

obr. 9

Úloha 32:

Ideální cívka je připojena ke zdroji střídavého napětí o napětí 24 V a frekvenci 50 Hz. Prochází jí proud 0,05 A. Jaká je její indukčnost?
Řešení ...

Úloha 33:

Na obr. 10 je RLC obvod napájený zdrojem střídavého napětí o frekvenci 50 Hz a efektivní hodnotě 115 V. Odpor rezistoru je 100 W, kapacita kondenzátoru 1 mF a indukčnost cívky 0,5 H. Jaký proud prochází obvodem? Jaký je fázový rozdíl mezi napětím a proudem? Jaký je činný výkon v obvodu?
Řešení ...

obr. 10

Úloha 34:

Jaký odpor je sériově připojen ke kondenzátoru s kapacitou 0,5 mF při frekvenci 50 Hz, jestliže po probití kondenzátoru (tj. vodivém spojení jeho desek) se proud zdvojnásobí?
Řešení ...

Úloha 35:

Jakou kapacitu musí mít kondenzátor sériově spojený s cívkou o indukčnosti 1,2 H, aby byl při frekvenci 50 Hz proud v obvodu ve fázi s napětím?
Řešení ...

Úloha 36:

Jakou amplitudu má střídavý proud procházející žárovkou o výkonu 60 W při síťovém napětí 230 V?
Řešení ...

 Trojfázové sítě

Úloha 37:

Ukažte, že v trojfázové síti je amplituda sdruženého napětí krát větší než amplituda fázového napětí.
Řešení...

Úloha 41:

Jak velký proud protéká vinutím jednofázového motoru, který je připojen k napětí 230 V, má činný výkon 2,2 kW a účiník 0,65?
Řešení...

Úloha 42:

Jednofázový elektromotor odebral při svorkovém napětí 230 V a proudu 3 A ze sítě za 2 hodiny celkovou elektrickou energii 1,2 kWh. Určete jeho účiník.
Řešení...

Úloha 43:

Určete frekvenci otáčení generátoru, jestliže rotor má 4 póly a generátor dává proud s frekvencí 50 Hz.
Řešení...

Úloha 44:

Jaká je účinnost stejnosměrného vedení dlouhého 470 km při napětí 800 kV, je-li předávaný výkon 750 MW a odpor vedení 52 W?
Řešení...

Úloha 45:

Primární cívkou transformátoru, která má 1100 závitů, protéká při napětí 230 V proud 0,2 A. Jaký proud a jaké napětí je na sekundární cívce, která má 10000 závitů?
Řešení...

Úloha 46:

Určete kapacitu C2 kondenzátoru, který je třeba spojit s cívkou o indukčnosti L2 = 120 mH, aby tento kmitavý obvod byl v rezonanci s obvodem, který obsahuje cívku s indukčností L1 = 180 mH a kondenzátor s kapacitou C1 = 0,3 mF.
Řešení...

Úloha 47:

Jak se změní frekvence a perioda kmitavého obvodu, jestliže