Ohmův zákon:    Základní pokus      Výsledky pokusu      Ohmův zákon     Rezistor, reostat, potenciometr      Spojování rezistorů      Ohmův zákon pro uzavřený obvod     Kirchhoffovy zákony


Ohmův zákon pro uzavřený obvod - výsledky pokusu

  • Proč nemůže plochá baterie dodávat do obvodu velký proud, např. 100 A?


obr. 1: Schéma zapojení pokusu

proud I/A 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
napětí U/V 20 18 17 14 12 9 8 6 5 2 0

Zvětšuje-li se proud protékající obvodem, klesá napětí mezi svorkami zdroje napětí (tzv. svorkové napětí zdroje) - obr. 2


obr. 2: VA charakteristika zdroje napětí

Interpretace: Jelikož s protékajícím proudem nastává na zdroji úbytek napětí, dá se říci, že zdroj napětí má svůj elektrický odpor (tzv. vnitřní odpor zdroje, obvyklá značka Ri).  Ve schématech se takovýto reálný zdroj kreslí jako sériová kombinace ideálního zdroje napětí (nemá vnitřní odpor, jeho napětí je rovno Ue) a rezistoru s odporem rovným vnitřního odporu zdroje. (obr. 3).


obr. 3: Schéma reálného zdroje napětí

Každý reálný zdroj elektrického napětí má vnitřní odpor. Třeba dobrý olověný akumulátor má vnitřní odpor okolo 0,1 W, školní zdroj může mít vnitřní odpor kolem 20 W, elektrostatické zdroje mají vnitřní odpor desítky tisíc ohmů.

Na obr. 4 je schéma obvodu s reálným zdrojem napětí a rezistorem o odporu R. Celkový odpor v obvodu je R+Ri (sériové zapojení) a tedy proud protékající obvodem je

 

Toto je jedno z vyjádření Ohmova zákona pro celý obvod.

Vztah můžeme přepsat pro zavedení svorkového napětí jako

 

Součin RI je roven napětí na rezistoru, které je zároveň rovno napětí zdroje (tj. svorkové napětí U, které měří voltmetr). Tedy máme

Je vidět, že čím větší proud I prochází obvodem, tím je svorkové napětí U nižší. Proud může dosáhnout až takové hodnoty, že svorkové napětí bude nulové. Tehdy se nazývá zkratový proud. Jeho velikost je Iz = Ue/Ri.


obr. 4

Spočítejte si úlohy ¤.


Další kapitola: Další metody vhodné k řešení obvodů - Kirchhoffovy zákony ¤

Verze pro tisk