Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Pohyb elektricky nabité částice v magnetickém poli

Siločáry magnetického pole B směřují od nás. Červeně jsou značeny částice s kladným nábojem, modře se záporným. Zelená šipka ukazuje směr rychlosti částice. Šedá křivka je trajektorie (dráha) částice.

Částice vlétají do magnetického pole kolmo na směr siločar. Působí na ně Lorentzova síla o velikosti F = qvB, kde q je náboj částice, v je velikost rychlosti částice a B je velikost magnetické indukce. Směr síly se určí Flemingovým pravidlem levé ruky ¤.

S použitím vektorového součinu můžeme vztah pro Lorentzovu sílu napsat takto:

Otázka:

Jelikož Lorenzova síla je síla dostředivá, částice se pohybuje po kružnici. Jaký je poloměr této kružnice?

Řešení

Poznámka: Aplet byl stažen ze stránky http://www.phys.hawaii.edu/%7Eteb/optics/java/partmagn/index.html .


Verze pro tisk