Televize a osciloskop:      Schéma         Urychlování elektronů        Vychylovací destičky        Vychylovací cívky        Stacionární magn. pole       Magn. pole vodiče s proudem      Magnetická síla      Magnetické pole cívky        Nabitá  částice v mag. poli     Síla působící mezi dvěma vodiči s proudem


Částice s nábojem v magnetickém poli

Velikost síly působící na částici s nábojem je dána jako F = QvBsina. a směr síly je kolmý na směr siločar (tj. směr magnetické indukce) a na směr rychlosti částice. Tyto vlastnosti jsou typické vlastnosti vektorového součinu dvou vektorů. Můžeme tedy napsat vztah nikoliv pro velikost síly působící na částici s nábojem, ale přímo pro sílu působící na částici s nábojem jako

 ,

V tomto vztahu je obsažena jak závislost na úhlu, tak závislost směru síly na znaménku náboje.


Verze pro tisk