Polovodiče:    Vlastní polovodič      Termistor     Fotorezistor       Tenzoelektrická součástka       Expozimetr      Fotobuňka        Světelná závora, zabezpečovací zařízení


Základy polovodičů

  • Jak lze pomocí elektřiny měřit teplotu, tlak nebo osvětlení?
  • Jaké jsou další rozdíly mezi polovodiči a vodiči?
  • Jak fungují různá zabezpečovací zařízení?
  • Existuje vodič bez elektrického odporu?

Jak už bylo uvedeno zde ¤, polovodiče jsou látky, které mají šířku zakázaného pásu kolem 1 eV. To znamená, že při nízké teplotě (blízké 0 K) jsou všechny elektrony ve valenčním pásu (jsou vázány ke svým jádrům) a dodáme-li jim energii větší než je šířka zakázaného pásu, mohou se přesunout do vodivostního pásu ("utrhnout se" od svých jader) a stát se volnými.

Situaci přiblížíme na příkladu křemíku. Ten má elektronovou konfiguraci 1s22s22p63s23p2. Má čtyři valenční elektrony (které vytváří vazby se sousedními atomy), které si "drží" čtyřmi vazbami (obr. 1).

obr. 1: Struktura křemíku při teplotě blízké 0 K (vpravo energetické hladiny)

Čím víc se zvyšuje teplota, tím víc kmitají atomy a mohou "ztratit" nějaké elektrony (obr. 2). Na uvolnění elektronu z vazby je potřeba energie 1,1 eV (tj. šířka zakázaného pásu je 1,1 eV). Na místě, kde byl elektron, vznikne nenasycená vazba, tzv. díra. Proces se nazývá generace páru elektron - díra. Ta může navázat nějaký volný elektron, který se dostane do její blízkosti. Proces zániku páru elektron - díra ("elektron spadne do díry") se nazývá rekombinace

obr. 2: Při zvýšení teploty se některé vazby poruší. Po elektronech, které opustily vazbu, zůstane nenasycená vazba - díra d.

Elektron je částice se záporným nábojem, díra vlastně představuje částici s kladným nábojem. Může se totiž rovněž přesouvat. Elektron ze sousední vazby přeskočí do vedlejší díry a ta se tak "posune" o místo vedle (ve skutečnosti se jedna díra zaplní a jiná vznikne, ala efekt je stejný, jakoby nic nezanikalo ani nevznikalo a díra se jen přesunula. Mluví se proto o pohybu díry) (obr. 3).


obr. 3: Pohyb díry d po křemíku

Pohyb elektronu a díry se musí dít najednou (elektron uvolní vazbu, zaplní díru a ta se tak pohybuje). Vypadá to tedy tak, že na jednu stranu se vždy pohybuje záporný elektron, na druhou stranu kladná díra. Toto je princip vlastního polovodiče. Má stejný počet elektronů a děr.

Připojíme-li polovodič ke zdroji napětí, pohybují se elektrony směrem ke kladné zdířce zdroje a díry směrem k záporné zdířce. Polovodičem protéká elektrický proud I, který je složen ze dvou částí: proudu Id tvořeného dírami (děrový proud) a proudu Ie tvořeného elektrony (elektronový proud). Je tedy

I = Ie+Id

Vzhledem k výše uvedenému principu polovodičů je jasné, že odpor polovodiče bude silně záviset na tom, jakou mu dodáme energii. To znamená například na světle a na teplotě. Ale kupodivu třeba i na tlaku.


Další kapitoly: Závislost odporu polovodiče na teplotě - termistor ¤
Závislost odporu polovodiče na osvětlení - fotorezistor ¤
Závislost odporu polovodiče na tlaku - tenzoelektrická součástka ¤

Verze pro tisk