Polovodiče:    Vlastní polovodič      Termistor     Fotorezistor       Tenzoelektrická součástka       Expozimetr      Fotobuňka        Světelná závora, zabezpečovací zařízení


Tenzoelektrická součástka

  • Jak měřit tlak?
  • Jakým způsobem zjistit mechanické napětí v nějakém materiálu?
  • Jak změnit zvuk na elektrické napětí?

Princip:

Tenzoelektrická součástka je polovodičová součástka bez PN přechodu (kus polovodiče), jejíž odpor je závislý na mechanickém tlaku. 


obr. 1: Schematická značka tenzoelektrické součástky

Na jakém principu součástka funguje? Mechanickým tlakem se změní mřížková konstanta (vzdálenost atomových rovin) polovodiče a tím se změní koncentrace částic s nábojem a může se měnit i šířka zakázaného pásu (čímž se mění počet elektronů ve vodivostním pásu). U některých materiálů, např. germania, křemíku, stříbra a arsenu se efekty těchto dvou změn sčítají. Právě z takovýchto materiálů se vyrábějí tenzoelektrické součástky.

Citlivost součástky je vyjádřena fyzikální veličinou tenzometrická citlivost G, která se definuje vztahem  

 ,

kde r je měrný elektrický odpor ¤ součástky bez mechanického namáhání,
Dr je změna měrného elektrického odporu téže součástky při mechanickém namáhání,
l je klidová délka součástky,
Dl je změna délky součástky při mechanickém namáhání.

Příklady tenzometrické citlivosti některých polovodičových materiálů udává následující tabulka.

Materiál polovodiče Typ vodivosti ¤ r/W m G
Ge N 16,6 -157
1,5 -147
P 15,1 +102
1,1 +101,5
Si N 10 -8
1 -9
P 10 +195
1 +172
GaSb N   -226
InSb P   +212

Tabulka 1: Charakteristické veličiny tenzoelektrických součástek (při teplotě 20ºC a krystalové orientaci [111] ).

Použití:

1. Měření tlaku. Aby bylo měření dostatečně citlivé, měří se v můstkovém zapojení, které je principielně znázorněno na obr. 2.

obr. 2: Měření tlaku pomocí tenzoelektrické součástky

Odpor reostatu nastavujeme tak, aby ampérmetrem neprotékal proud, a z odporu tenzoelektrické součástky můžeme určit tlak na ni působící.

Spočítejte si úlohu ¤.

2. Mikrofon. Pracuje na stejném principu jako uhlíkový mikrofon.

Úloha:

Jak vlastně pracuje uhlíkový mikrofon?

Řešení

3. Převodník mechanického tlaku na elektrické napětí.


Další ("velká") kapitola: Příměsový polovodič, usměrňování ¤

Verze pro tisk