Usměrňování:    Polovodič typu N        Polovodič typu P        PN přechod           Usměrňovací dioda       Usměrňování vysokofrekvenčního proudu     Kondenzátor ve střídavém obvodu       Graetzovo zapojení          Vyhlazení usměrněného proudu          Velký usměrňovač     Zenerova dioda        Zdvojovač napětí


Komentář k usměrňovací diodě

Problém usměrňování vyšších frekvencí je v tom, že dioda má nezanedbatelnou plochu PN přechodu. Představíte-li si PN přechod v závěrném směru ¤, není na něm prakticky žádný volný náboj, zatímco na obou koncích diody volné částice s nábojem jsou. Dioda takto silně připomíná deskový kondenzátor ¤ - konce diody představují desky, hradlová vrstva dielektrikum mezi nimi. Proto se náhradní schéma diody kreslí také dle obr. 1.


obr. 1: Náhradní schéma diody

Teď je na řadě kapitola o chování kondenzátoru ve střídavém obvodu ¤, pak se vrátíme sem.

Tzv. kapacitance XC ("odpor") kondenzátoru je dána jako XC=1/C (w = 2p f, kde f je frekvence střídavého proudu). Prochází-li tedy diodou stejnosměrný proud (=0), kapacitance je nekonečně veliká. Prochází-li střídavý proud nízké frekvence, kapacitance je vysoká a v náhradním schématu prochází proud přes diodu. Máme-li ovšem proud vysoké frekvence, kapacitance se výrazně sníží a v náhradním schématu proud prochází přes kondenzátor (jelikož dioda má v závěrném směru velký odpor). Dioda se tedy v závěrném směru chová jako kondenzátor, který se periodicky nabíjí a vybíjí. Jak je vidět na obrázku 2, v závěrném směru se napřed kondenzátor nabije (průběh proudu je sinusový) a pak se vybíjí (průběh proudu je exponenciální).


obr. 2: Průběh proudu diodou v závěrném směru

Kondenzátorem prochází střídavý proud vysoké frekvence velmi dobře, proto dioda neusměrňuje.

Ale co když potřebujeme usměrňovat vysoké frekvence?

Musíme vzít jinou diodu. Jelikož kapacitance kondenzátoru je dána jako XC=1/C, máme-li vysokou frekvenci a přitom chceme mnít vysoké XC, musíme mít malou kapacitu přechodu. V naší představě je dioda jako deskový kondenzátor. Kapacita deskového kondenzátoru je

C=S/d,

kde e je permitivita prostředí mezi deskami, S je plocha desek (plocha PN přechodu) a d je jejich vzdálenost (šířka hradlové vrstvy). Permitivitu ani šířku přechodu při daném napětí neovlivníme (šířka přechodu je úměrná odmocnině z napětí), musíme tedy pro zmenšení kapacity zmenšit plochu přechodu.

Diody s malou plochou přechodu se nazývají hrotové diody. Konstrukčně jsou řešeny jako kus polovodiče, na který je přitisknutý wolframový drátek. Přechod má tak velmi malou plochu a proto se používá pro usměrňování například vysokých radiových frekvencí. Proud s frekvencí 22 kHz usměrněný hrotovou diodou je na obrázku 3.

obr. 3: Střídavý proud o frekvenci 22 kHz usměrněný hrotovou diodou.

Hrotová dioda je na obr. 4 v hlavní kapitole ¤.

Je tu však ještě jiný problém!

Malá plocha přechodu znamená velký odpor (je přece R=l/S ¤), tedy přechod se průchodem většího proudu dost zahřívá a navíc svou malou plochou špatně odvádí teplo. Hrotovou diodu lze tedy používat pouze na malá napětí a proudy.

Plošná dioda ovšem vydrží podstatně víc. Má menší odpor a svou velkou plochou lépe odvádí teplo, takže jí může protékat větší proud. Například "naše" dioda, která tak špatně usměrňuje vysoké frekvence, "vydrží" proud 3 A.

Naštěstí se v technice neužívá současně vysokých frekvencí a vysokých proudů.

Shrnuto platí:

hrotová dioda: použití pro malé proudy a vysoké frekvence (detekce rádiových signálů ¤)
plošná dioda: použití pro velké proudy a nízké frekvence (např. v lokomotivách ¤).

O náhradních schématech diody si můžete přečíst zde ¤.


Další:  pokračování článku o usměrňovací diodě ¤.

Verze pro tisk