Zápisy do sešitu: El. náboj a síla       Elektrické pole        Práce v el. poli          Rozložení náboje na vodiči         Vodič v el. poli          Izolant v el. poli        Kapacita, kondenzátor        El. proud             Vodiče, polovodiče, nevodiče       Prakt. práce: měření VA char. rezistoru           Ohmův zákon        Rezistor, reostat, potenciometr        Spojování rezistorů        Ohmův zákon pro celý obvod        Kirchhoffovy zákony      Vlastní polovodič        Termistor      Fotorezistor        Dioda - pokusy      Příměsový polovodič      Princip diody       Usměrňování diodou       Graetzovo zapojení      Praktické ovládání generátoru a osciloskopu     Náhr. schéma diody     Kondenzátor ve střídavém obvodu     Kapacita diody     VA char. diody a Zenerovy diody     Zdvojovač napětí     Televize a osciloskop     Urychlování elektronů     Vychylovací destičky     Stacionární magnetické pole     Magnetická síla (zač. a pokr.)     Magn. poli přímého vodiče      Mag. pole závitu a cívky     Nabitá částice v mag. poli     Shrnutí televize a osciloskopu     Síla působící mezi dvěma vodiči     Stejnosměrný elektromotor     Magnetické vlastnosti materiálů     Elektromagnet     El. zvonek     Elmag. relé     Druhy elektromotorů     Elmag. indukce - vznik ind. napětí     Faradayův zák. elmag. ind.    Magn. ind. tok     Ind. proud     Vířivé proudy     Vl. indukce     Zhášecí obvody cívek     Rekuperační dioda     Energie el. a mag. pole     El. proud v plynech     Jiskrový výboj     Obloukový výboj     Doutnavý výboj     Koróna, katodové a kanálové záření     LED     Žárovka      Bipolární tranzistor     Unipolární tranzistor     Operační zesilovač     Práce a výkon     Ef. hodnota proudu     Regulace výkonu     Tyristor     Přenos rádiového signálu     Amplitudová modulace     Frekvenční modulace     Sériový RLC obvod     Fázorový diagram     Elmag. oscilátor     Výkon v RLC obvodu     Amplitudová demodulace (krystalka)     Frekvenční demodulace     Rádiový přijímač     Stereofonní vysílání     Televize     El. proud v kapalinách


Zápisy do sešitu

2. hodina - pondělí 8.9.2003

Elektrostatika - elektrický náboj

Třeme-li dvě tělesa o sebe, může část elektronů z povrchu jednoho tělesa přejít na druhé a obě se stanou elektricky nabitými.
Př. skleněná tyč třená kůží se nabíjí kladně, umělohmotná tyč třená kožešinou se nabíjí záporně

Existují dva druhy el.náboje - kladný a záporný. Náboje stejného znaménka se odpuzují, nestejného přitahují.

POKUS: Zelektrujeme umělohmotnou tyč (má záporný náboj) a dotkneme se s ní kuličky z pozlátka zavěšené na niti. Tím se kulička nabije na náboj stejný jako je náboj tyče a odpuzuje se od ní. Když ke kuličce přiblížíme zelektrovanou skleněnou tyč (kladně nabitá), tak se k ní naopak přitahuje. 

Fyzikální veličina elektrický náboj Q, jednotka coulomb C.

Nejmenší možný náboj, který může částice nebo těleso mít - elementární náboj e = 1,602.10-19 C. Všechna tělesa mohou mít jen celočíselný násobek tohoto náboje. Kladný elementární náboj má proton, záporný elektron.

Zákon zachování náboje: V izolované soustavě se zachovává celkový elektrický náboj (neboli: Elektrický náboj je nestvořitelný a nezničitelný).

Síla působící mezi dvěma bodovými náboji ve vakuu - Coulombův zákon

          

e0........permitivita vakua, = 8,854.10-12 C2N-1m-2
Jsou-li náboje v nějakém prostředí, dá se místo e0 permitivita tohoto prostředí (značka e). Např. pro vzduch je prakticky stejná jako pro vakuum.
Síla je odpudivá, jsou-li náboje stejného znaménka, a přitažlivá u nábojů opačného znaménka.

Coulombův zákon je značně podobný Newtonovu gravitačnímu zákonu

Podobnosti:

Rozdíly:

POKUS: Elektrostatické kyvadélko - vodivá kulička mezi dvěma nestejně nabitými deskami. Dotkne se jedné desky, tím se nabije na stejný náboj jako má deska a odpuzuje se od ní ke druhé desce, té se dotkne, nabije se stejným nábojem jako ona, odpuzuje se od ní atd. Kulička tak kývá mezi deskami.

 DOMÁCÍ ÚKOLY:
1. Experimentálně určete nějaké další materiály, které lze zelektrovat třením o sebe. 
Několik řešení: Hřeben a vlasy, pokožka a mikrotenový sáček (dále oblečení, basketbalový míč, ...), pravítko a oblečení, ...

2. Jakou hmotnost by musel mít elektron, aby gravitační přitažlivá síla mezi dvěma elektrony v klidu ve vakuu byla stejně velká jako elektrická síla, kterou se odpuzují? (Řešení tohoto příkladu můžete zkontrolovat zde).


3. hodina - čtvrtek 11.9.2003

Přístroj na indikaci el. náboje - elektroskop

Zelektrovanou tyčí nabijeme kovovou čepičku - vodivě spojena s ručkou - ručka i spojovací tyč se nabijí stejným nábojem a odpuzují se. Čím větší je výchylka, tím větší je náboj elektroskopu.

Elektrostatika - elektrické pole

Jak částice s nábojem pozná, že na ni působí elektrická síla od nějakého nabitého tělesa? Nachází se v elektrickém poli.

V okolí každého nabitého tělesa je elektrické pole. Je to oblast, ve které na jiná nabitá tělesa působí elektrická síla.

Popis el. pole: Dáme do el. pole testovací částici s malým nábojem q. Na tu působí síla F. Definujeme intenzitu el. pole E vztahem . Má směr síly, která v daném místě působí na kladný náboj.

Důležité: Síla je vlastnost el. pole a testovací částice. Intenzita el. pole je pouze vlastnost el. pole. Např. v okolí bodového náboje Q ve vakuu působí na testovací náboj q síla o velikosti a velikost intenzity el. pole v daném místě je tedy - závisí jen na místě a náboji, který vytváří el. pole. Nezávisí na testovacím náboji!!

Znázornění el. pole - siločáry - myšlené čáry, jejichž tečna v každém bodě má směr intenzity el. pole (síly působící v daném místě na kladný testovací náboj).

Siločáry el. pole:


el. pole v okolí kladného náboje

el. pole v okolí záporného náboje

el. pole v okolí dvou kladných nábojů

el. pole v okolí dvou záporných nábojů

el. pole v okolí kladného a záporného nábojů

homogenní el. pole

DOMÁCÍ ÚKOL:
Jak velká elektrická síla by působila mezi dvěma měděnými plíšky s hmotností jednoho gramu ležící ve vzdálenost deseti metrů od sebe, kdyby každá z nich měla o jedno procento více elektronů než protonů?
(Řešení tohoto příkladu můžete zkontrolovat zde).


4. hodina - čtvrtek 18. 9. 2003

Elektrické pole tvořené více tělesy - princip superpozice: Celková intenzita el. pole je vektorovým součtem jednotlivých intenzit, E = E1+E2.

Práce v elektrickém poli

Když je směr síly shodný se "směrem" dráhy ...... W = F.d = qEd

Práce je úměrná velikosti náboje, který přemisťujeme. Konstanta úměrnost je Ed. Zavádí se elektrické napětí U = Ed, jednotka volt V. W = qU.

Práce nezávisí na konkrétní dráze, ale jen na poloze počátečního a koncového bodu (pole je potenciální).

Tedy práce je rovna rozdílu potenciálních energií náboje v počátečním a koncovém bodě, W = EpA - EpB = qUAB

.

Zavádí se elektrický potenciál  =Ep/q. Je to vlastnost elektrického pole, stejně jako intenzita. Napětí UAB = jA - jB - je to rozdíl potenciálů.

Porovnání:  Vlastnosti el. pole: intenzita E, potenciál j
Vlastnosti konkrétní částice v konkrétním poli: síla F, potenciální energie Ep

Znázornění el. pole - ekvipotenciální plochy - místa se stejným potenciálem. Jsou kolmá na siločáry (když jde náboj po ekvipotenciální ploše, nekoná se práce. Tedy "směr" dráhy musí být kolmý na směr síly a ten je dán směrem siločáry).

Ekvip. plochy v rad. poli

Potenciál v radiálním poli náboje Q je dán 

DOMÁCÍ ÚKOL:
Ověřte, že vztah pro práci platí i tehdy, když směr síly není rovnoběžný se "směrem" dráhy(jako na obr. dole).
(Řešení tohoto příkladu můžete zkontrolovat zde).


5. hodina - pondělí 22. 9. 2003

Ekvipotenciální plochy v homogenním poli - roviny

Měření el. napětí - voltmetr - zapojuje se paralelně k přístroji ("vedle něho").

Rozložení náboje na vodiči

Izolovaná nabitá vodivá koule - náboj je rovnoměrně rozložen na povrchu.
Plošná hustota náboje
s na povrchu tělesa ... (náboj na malé plošce dělený obsahem plošky). Největší v těch místech vodiče, která jsou nejvíce zakřivena směrem ven (hrany, hroty), nejmenší je v dutinách (nulová v uzavřených dutinách).


V okolí vodivé koule nabité nábojem Q je elektrické pole stejné jako v okolí bodového náboje Q, který by byl v místě středu koule. 

Velikost intenzity elektrického pole na povrchu koule poloměru R ve vakuu je

Uvnitř koule je intenzita el. pole nulová (jinak by jí tekl el. proud). Povrch koule je S = 4pR2, po dosazení do předchozího vztahu  

a po dosazení plošné hustoty náboje

Platí pro intenzitu el. pole u povrchu nabitého vodiče jakéhokoliv tvaru ve vakuu. 
V prostředí o permitivitě e ...... 

El. pole je nejsilnější tam, kde je největší hustota náboje ... u hrotů a hran. 

Elektrický vítr

Ostrý hrot => silné el. pole => ionizace molekul vzduchu (ztratí elektron) => nabité ionty se odpuzují od hrotu a strhávají ostatní molekuly vzduchu => vítr. Pokus se svíčkou.

DOMÁCÍ ÚKOL: Určete průběh elektrického potenciálu v závislosti na vzdálenosti od záporně nabité desky v homogenním elektrickém poli
(Řešení tohoto příkladu můžete zkontrolovat zde).


6. hodina - čtvrtek 25. 9 2003

Elektrostatické filtry

Zachycování popílku vyletujícího z komína (např. v elektrárnách). Částečky popílku se z napnutého drátu s potenciálem až -100 kV záporně nabijí => jsou odpuzovány k uzemněným stěnám filtru a vlastní vahou se sesouvají dolů.

Vodič v elektrickém poli

Elektrostatická indukce - přiblížíme-li nabité těleso k vodiči, elektrony ve vodiči se přesunou do blízkosti tělesa ( na druhé straně tak zbude kladný náboj); obráceně se záporně nabitými tělesy.

Vodič v homogenním el. poli - el. pole je nenulové jen v okolí vodiče, ve vodiči je nulové (jinak by na náboje působila síla a vodičem by tak tekl el. proud).

Kdybychom teď vodič rozdělili na dva kusy, bude jeden z nich nabitý záporně a druhý kladně (pokus).

Izolant (dielektrikum) v elektrickém poli

 

Polarizace - u polárních dielektrik se částice natočí, u nepolárních se přemístí elektrony (ale jen v rámci jedné částice) a částice se zpolarizují. V izolantu se vytvoří el. pole E - menší a s opačným směrem než vnější el. pole E1. Celkové el. pole je tak zeslabeno. Definujeme relativní permitivita er dielektrika, . Je vždy větší než jedna. Permitivita prostředí e = e0er.

Mezi el. nabitými  a zpolarizovanými tělesy působí el. síla (pokusy - vychylování praménku vody, "nalepování" brček či papíru na zeď, polystyrenu na tyč, ...).

Kapacita, kondenzátor

Náboj Q na izolovaném vodiči  je přímo úměrný  potenciálu vodiče, Q = C.j.

C ... konstanta úměrnosti - kapacita vodiče - závisí na tvaru a velikosti vodiče, jednotka 1 F (farad).


7. hodina - pondělí 29. 9 2003

Součástka s kapacitou - kondenzátor - př. dvě rovnoběžné desky od sebe izolované dielektrikem (např. vzduch, papír). Na jedné desce je  náboj Q,na druhé -Q. Mezi deskami je elektrické pole o intenzitě

 kde d je vzdálenost mezi deskami kondenzátoru a U napětí mezi nimi. Mezi nábojem na kondenzátoru a napětím mezi deskami platí vztah 

Q = C.U

Kapacita deskového kondenzátoru, který má plochu desek S (plocha, kterou se desky překrývají) a jejich vzdálenost d a je vyplněn dielektrikem s permitivitou e, je

Odvození:

Mezi deskami kondenzátoru nabitého s konstantní plošnou hustotou s je homogenní elektrické pole o intenzitě

               (1)

Mezi napětím mezi deskami, nábojem na kondenzátoru a jeho kapacitou platí vztah 

                   (2)

a zároveň platí mezi napětím a intenzitou elektrického pole vztah 

U = Ed,                    (3)

Z těchto tří rovnic vypočteme kapacitu jako funkci permitivity, plochy desek a jejich vzdálenost. Dosazením z (2) do  (3) máme

                    (4)

Dosazením z (1) 

                   (5)

a dosazením za plošnou hustotu náboje

Schematická značka kondenzátoru 

Spojování kondenzátorů

Paralelní zapojení


Oba dva kondenzátory se nabijí na napětí zdroje U. Na desky kondenzátoru se musí přivést celkový náboj Q, přičemž ten je součtem nábojů přivedených na jednotlivé kondenzátory, Q = Q1+Q2. Vyjádříme-li v tomto vztahu náboje pomocí napětí (která jsou všude stejná) a kapacit, máme CU = C1U+C2U a po vykrácení je

C = C1+C2,

kde C je kapacita kondenzátoru, kterým můžeme nahradit kondenzátory C1 a C2, aniž by se poměry v obvodu změnily.

Sériové spojení kondenzátorů


Na krajních deskách obou kondenzátorů připojených ke zdroji napětí se objeví náboj +Q a -Q. Na protějších deskách příslušných kondenzátorů se elektrostatickou indukcí vytvoří náboj -Q a +Q (obr. 9). Kondenzátory jsou zapojeny sériově, čili součet napětí na nich je roven napětí zdroje, U = U1+U2. Vyjádříme-li v tomto vztahu napětí pomocí nábojů a kapacit, máme a po vykrácení je

,

kde C je kapacita kondenzátoru, kterým můžeme nahradit kondenzátory C1 a C2, aniž by se poměry v obvodu změnily.

Příklad:

Určete kapacitu koule s poloměrem R ve vakuu.

Řešení:

Vyjdeme z definičního vztahu pro kapacitu 

Q = C.j                (1),

kde Q je náboj na kouli a j je její potenciál.

Potenciál na povrchu koule s poloměrem R je

 Dosadíme do (1) a máme  C = 4pe0R

DOMÁCÍ ÚKOL: Odhadněte přibližně kapacitu lidského těla.

Řešení můžete najít zde.


Další pokračování zápisů do sešitu

Verze pro tisk