Zápisy do sešitu: El. náboj a síla       Elektrické pole        Práce v el. poli          Rozložení náboje na vodiči         Vodič v el. poli          Izolant v el. poli        Kapacita, kondenzátor        El. proud             Vodiče, polovodiče, nevodiče       Prakt. práce: měření VA char. rezistoru           Ohmův zákon        Rezistor, reostat, potenciometr        Spojování rezistorů        Ohmův zákon pro celý obvod        Kirchhoffovy zákony      Vlastní polovodič        Termistor      Fotorezistor        Dioda - pokusy      Příměsový polovodič      Princip diody       Usměrňování diodou       Graetzovo zapojení      Praktické ovládání generátoru a osciloskopu     Náhr. schéma diody     Kondenzátor ve střídavém obvodu     Kapacita diody     VA char. diody a Zenerovy diody     Zdvojovač napětí     Televize a osciloskop     Urychlování elektronů     Vychylovací destičky     Stacionární magnetické pole     Magnetická síla (zač. a pokr.)     Magn. poli přímého vodiče      Mag. pole závitu a cívky     Nabitá částice v mag. poli     Shrnutí televize a osciloskopu     Síla působící mezi dvěma vodiči     Stejnosměrný elektromotor     Magnetické vlastnosti materiálů     Elektromagnet     El. zvonek     Elmag. relé     Druhy elektromotorů     Elmag. indukce - vznik ind. napětí     Faradayův zák. elmag. ind.    Magn. ind. tok     Ind. proud     Vířivé proudy     Vl. indukce     Zhášecí obvody cívek     Rekuperační dioda     Energie el. a mag. pole     El. proud v plynech     Jiskrový výboj     Obloukový výboj     Doutnavý výboj     Koróna, katodové a kanálové záření     LED     Žárovka      Bipolární tranzistor     Unipolární tranzistor     Operační zesilovač     Práce a výkon     Ef. hodnota proudu     Regulace výkonu     Tyristor     Přenos rádiového signálu     Amplitudová modulace     Frekvenční modulace     Sériový RLC obvod     Fázorový diagram     Elmag. oscilátor     Výkon v RLC obvodu     Amplitudová demodulace (krystalka)     Frekvenční demodulace     Rádiový přijímač     Stereofonní vysílání     Televize     El. proud v kapalinách


Zápisy do sešitu - 9. pokračování

Předchozí zápisy


43. hodina - čtvrtek 11.3. 2004

Vířivé proudy

Pokus. 

Dáme-li těsně pod magnet kousek plného hliníkového plechu, kývání magnetu se velice rychle utlumí. Má-li plech v sobě prořezané otvory, není tlumení zdaleka tak výrazné.

Vysvětlení: Pohybem magnetu nad hliníkovým plechem - vodičem se v něm indukuje proud, jehož magnetické účinky rychle tlumí pohyb magnetu. Proud se uzavírá v podobě malých vírů => vířivé proudy (Foucaltovy proudy). Je-li plech prořezán, víry se uzavírají mnohem hůře a vířivé proudy jsou tedy daleko menší.

DOMÁCÍ ÚKOL: Udělejte si totéž sami s malým magnetem a obráceným hliníkovým ešusem.

Pokus: Waltenhofenovo kyvadlo

Plné nebo prořezané kyvadlo se kýve mezi dvěma pólovými nástavci elektromagnetu, kterým buď prochází nebo neprochází elektrický proud. Výsledky stejné jako u prvního pokusu.

Praktická aplikace: elektromagnetická brzda. Tvořena vodivým kotoučem, který je umístěn mezi pólovými nástavci elektromagnetu. Prochází-li cívkami elektromagnetu proud a kroužek se otáčí, indukují se v něm vířivé proudy a brzdí jeho pohyb. Použití v lokomotivách, tramvajích, trolejbusech, brždění kotoučku elektroměru apod.

Vlastní indukce

Pokus:

Uzavřeme obvod ... žárovka ve větvi s cívkou se rozsvítí později než žárovka ve větvi s rezistorem. Když otevřeme jádro, rozdíl v rychlosti rozsvícení žárovky už je prakticky neznatelný.

Při sepnutí spínače se v cívce indukuje napětí, které v obvodu vyvolává indukovaný proud, který má směr opačný než je směr proudu procházejícího obvodem (podle Lenzova zákona ¤). Proud v obvodu se zvětšuje postupně. Při rozepnutí spínače se indukuje napětí opačného směru a indukovaný proud má stejný směr jako proud v obvodu (obvod se uzavírá přes elektrický oblouk u vypínače) a proud v obvodu neklesne na nulovou hodnotu skokem, ale postupně.


RL obvod Sepnutí spínače Rozepnutí spínače

Proud v obvodu při zapnutí a vypnutí proudu
Proud v obvodu bez cívky při zapnutí a vypnutí proudu

DOMÁCÍ ÚKOL: Nakreslete si graf závislosti napětí indukovaného na cívce při zapnutí a vypnutí proudu na čase.

Vlastní indukce ... jev, kdy se při změně proudu vodičem na tomto vodiči indukuje napětí. Proud tekoucí cívkou v ní vytváří magnetické pole, jehož magnetický indukční tok je přímo úměrný proudu cívkou;

F = LI,

kde L ... indukčnost cívky, jednotka henry H.

Indukčnost mají všechny prvky elektrického obvodu (stejně jako všechny prvky mají jistý elektrický odpor), ale projevuje se zejména u cívek. Typická indukčnost cívek bez jádra ... 10-6 H až 10-2 H, u cívek s jádrem až 100 H. Cívky s velkou indukčností ... tlumivky. Používají se v obvodech, kde je nutné na krátký čas získat velké napětí, například u zářivek ¤

Čím větší je indukčnost tlumivky, tím větší napětí se totiž indukuje na jejích vývodech. Z Faradayova zákona je a po dosazení za magnetický indukční tok je 

(L je pro konkrétní cívku konstanta).

Tedy vysvětlení pokusu ¤: Vlastní indukce dvou cívek na uzavřeném jádře je vysoká, proto nárůst proudu ve větvi s cívkami je pomalý a žárovka v této větvi se tak rozsvítí znatelně později. Když odstraníme krátké jádro, indukčnost cívek bude mnohem menší a nárůst proudu při uzavření obvodu mnohem rychlejší, takže obě žárovky začnou svítit téměř současně.

DOMÁCÍ ÚKOL: 
1. Rovnoměrnou změnou proudu o 1,5 A za 0,2 s se v cívce indukovalo napětí 30 mV. Jaká je indukčnost cívky?
2. Na cívce o indukčnosti 250 mH bylo po dobu 0,5 s stálé indukované napětí 150 mV. Určete velikost změny proudu v cívce.


44. hodina - pondělí 15.3. 2004

Zhášecí obvody cívek

Odstranění el. oblouku u vypínače - připojení kondenzátoru paralelně k vypínači nebo zhášecí obvod s diodou.
Spínač sepnutý - dioda má velký odpor (záv. směr), proud teče cívkou.
Rozepnutí spínače - dioda v prop. směru, proud se uzavírá přes ni. 

 Při vypnutí se v cívce indukuje napětí. Vůči němu je dioda v propustném směru => obvod se uzavírá přes ni.

Rekuperační dioda

Princip jako u diody ve zhášecím obvodu, místo cívky v obvodu zapojen celý motor.

Indukovaný proud se uzavírá přes diodu a dále prochází motorem => v motoru se zužitkovává energie, která by se jinak měnila v teplo oblouku na kontaktech vypínače.

Použití zejména při pulzní regulaci výkonu - napětí zdroje se mění pravoúhle a mnohokrát za sekundu se zapíná a vypíná, přičemž rekuperační dioda zajišťuje, že proud motorem neklesá na nulu, ale má průběh přibližně trojúhelníkovitý => vyšší účinnost pulzní regulace.

Energie magnetického pole

Energie Em magnetického pole cívky bez jádra, popřípadě s otevřeným jádrem, je přibližně rovna

,

kde L je indukčnost cívky a I proud jí procházející.

Energie elektrického pole

Energie el. pole mezi deskami kondenzátoru má energii

,

kde C je kapacita kondenzátoru a U je napětí na něm.

Úloha:

Odhadněte energii magnetického pole cívky v pokusu s vyhazováním kroužku ¤.

Řešení:
Energie magnetického pole cívky se přemění na kinetickou energii kroužku a ta na potenciální energii kroužku Ep = mgh v nejvyšším bodě. Stačí dosadit hmotnost kroužku (tj. 25 g) a výšku výstupu (asi 1,5 m) a jsme hotovi - Ep = 0,4 J.


45. hodina - čtvrtek 18.3. 2004

Elektrický proud v plynech

Pokus: 1. vzduchový kondenzátor, nabijeme ho. Připojíme desky k elektroskopu - ukáže výchylku. Dáme mezi desky hořící zápalku => výchylka klesne na nulu => mezi deskami prošel proud - vzduch se stal vložením zapálené sirky vodivým. 

2. Kondenzátor připojíme k elektrostatickému zdroji vysokého napětí 0-10 kV a mezi desky dáme svíčku. Obvodem prochází proud, plamen se ohýbá k záporné desce. 

Nesamostatný výboj - probíhá jen v přítomnosti ionizátoru (teplo, záření).
 VA charakteristika:

Volné ionty a elektrony vznikají a vzájemně rekombinují. Čím je napětí větší, tím rychleji se ionty pohybují a tím méně jich stačí zrekombinovat => platí Ohmův zákon. 

Nasycený proud - ionty se pohybují tak rychle, že prakticky nerekombinují - všechny vzniklé dospějí k elektrodám - proud neroste. 

Zápalné napětí Uz -  rychlost (a energie) elektronů je tak velké, že elektron může ionizovat neutrální molekulu nárazem.. Zvyšuje se počet nosičů náboje - proud roste. Není potřeba žádný ionizátor - samostatný výboj.

Druhy samostatných výbojů v plynech - jiskrový, obloukový a doutnavý výboj, koróna, katodové a kanálové záření.


46. hodina - pondělí 22. 3. 2004

Hodina s italským hostem - text zde.


47. hodina - čtvrtek 25.3. 2004

Pokračování hodiny s italským hostem - stejný text. Téma - jak plyny "vyrábějí" světlo.


48. hodina - pondělí 29.3. 2004

Jiskrový výboj

- za normálního tlaku při překročení dielektrické pevnosti daného plynu (př. pro suchý vzduch při int. el. pole asi 3.106 Vm-1)
- nabiju se, dotknu se vod, kohoutku => jiskra; 1 mm dlouhá jiskra => napětí 3 kV.

Pokus: Jiskření mezi elektrodami Rhumkorffova transformátoru.

V přírodě - blesk. Napětí mezi mrakem a zemí dosahuje až 109 V, bleskovým kanálkem může po dobu tisíciny sekundy téci proud až 105 A.

DOMÁCÍ ÚKOL: Vypočtěte cenu jednoho blesku (s parametry = 108 V, I = 104 A, t = 5.10-4 s). Informace o cenách elektrické energie jsou zde ¤
Řešení je zde.

Obloukový výboj

Pokus - výboj mezi uhlíkovými tyčinkami. Napětí 120 V, tyčinky se dotknou, zahřejí se průchodem proudu a oddálí => obloukový výboj.
- velký proud, nízké napětí, vysoká teplota (3000 K - 5000 K)
- elektrody rychle uhořívají
- intenzivní světlo obsahující ultrafialovou složku (nebezpečné pro zrak!)

svitime3.jpg (59020 bytes)

Použití - dříve na svícení (zdokonalení obloukové lampy -  František Křižík.
- osvětlování budov, majáků, v promítacích přístrojích, světlometech ... - dnes nahrazeny vysokotlakými výbojkami
- sváření. Jednu elektrodu tvoří svařované předměty, druhá elektroda je vlastní "svářečka", kterou drží svářeč v ruce a která je obalena struskotvorným materiálem.

Doutnavý výboj

-  za nízkého tlaku (1 Pa - 1000 Pa) => plyn obsahuje méně molekul, ty se méně často srážejí a snadněji získávají energii dostatečnou k ionizaci molekuly, na kterou narazí 
- poměrně nízké napětí => výboj v poměrně dlouhé trubici (pokus - napětí asi 30 kV, délka cca. 20 cm)
-malý proud (desítky mA)
- různé plyny svítí různou barvou - spektrum záření charakteristické pro daný plyn
- změna tlaku - změna charakteru výboje

Použití - reklamní trubice - barva závisí na plynu, kterým je trubice plněna.

Zářivky - trubice plněná rtuťovými parami a argonem, v nich doutnavý výboj, ale září v neviditelné ultrafialové oblasti. Záření dopadá na stěny trubice, ty pokryty luminoforem - absorbuje ultrafialové záření a září ve viditelné oblasti. 


49. hodina - čtvrtek 1.4. 2004

Test - zadání a řešení zde.


50. hodina - pondělí 5.4. 2004

Koróna

Trsovitý výboj, který vzniká v blízkosti hrotů a hran vodičů s vysokým napětím vůči okolí. 

Katodové záření

Když je v katodě otvor a dochází k doutnavému výboji, elektrony vylétávají otvorem ven a tvoří katodové záření. 

Použití - obrazovky televize, osciloskopu, ...

Podobně, vylétají-li kladné ionty otvorem v anodě, vzniká kanálové záření.

LED (světelná dioda)

- polovodičová dioda, která při průchodu proudu v propustném směru svítí.
- schematická značka LED

- rekombinaci elektronů a děr => uvolnění energie (rovna šířce zakázaného pásu). V normální diodě se projeví jako teplo, u LED jako světlo
- dost široký zakázaný pás - aspoň 1,5 eV.
- barva diody závisí na šířce zak. pásu 

- zapojení - vždy do série s ochranným rezistorem -omezuje maximální proud procházející diodou.

Praktické práce:
1. Změřit VA charakteristiku LED
2. Při jakém napětí na LED a procházejícím proudu začíná dioda svítit? 


51. hodina - čtvrtek 15.4. 2004

Žárovka

- svítí, protože je horká 
- barva vyzařovaného světla závisí na teplotě tělesa (nejméně červená ... kolem 600ºC). 

-  skládá se ze skleněné baňky, objímky a wolframového vlákna - slabší než lidský vlas, dlouhé asi tři čtvrtiny metru, namotáno ve spirálkách. 
- teplota vlákna kolem 2500ºC. 
- v baňce není přítomen kyslík => neshoří
-  nehospodárná - účinnost tak 4% (zbytek teplo). 
- světlo podobné dennímu světlu - příliš nenamáhá zrak

DOMÁCÍ ÚKOL: Na žárovce je napsaný údaj 230 V/100 W. Co to znamená, jaký je odpor vlákna žárovky a jaký proud žárovkou protéká?

Řešení je zde.


Další pokračování zápisů do sešitu

Verze pro tisk