Zápisy do sešitu: El. náboj a síla       Elektrické pole        Práce v el. poli          Rozložení náboje na vodiči         Vodič v el. poli          Izolant v el. poli        Kapacita, kondenzátor        El. proud             Vodiče, polovodiče, nevodiče       Prakt. práce: měření VA char. rezistoru           Ohmův zákon        Rezistor, reostat, potenciometr        Spojování rezistorů        Ohmův zákon pro celý obvod        Kirchhoffovy zákony      Vlastní polovodič        Termistor      Fotorezistor        Dioda - pokusy      Příměsový polovodič      Princip diody       Usměrňování diodou       Graetzovo zapojení      Praktické ovládání generátoru a osciloskopu     Náhr. schéma diody     Kondenzátor ve střídavém obvodu     Kapacita diody     VA char. diody a Zenerovy diody     Zdvojovač napětí     Televize a osciloskop     Urychlování elektronů     Vychylovací destičky     Stacionární magnetické pole     Magnetická síla (zač. a pokr.)     Magn. poli přímého vodiče      Mag. pole závitu a cívky     Nabitá částice v mag. poli     Shrnutí televize a osciloskopu     Síla působící mezi dvěma vodiči     Stejnosměrný elektromotor     Magnetické vlastnosti materiálů     Elektromagnet     El. zvonek     Elmag. relé     Druhy elektromotorů     Elmag. indukce - vznik ind. napětí     Faradayův zák. elmag. ind.    Magn. ind. tok     Ind. proud     Vířivé proudy     Vl. indukce     Zhášecí obvody cívek     Rekuperační dioda     Energie el. a mag. pole     El. proud v plynech     Jiskrový výboj     Obloukový výboj     Doutnavý výboj     Koróna, katodové a kanálové záření     LED     Žárovka      Bipolární tranzistor     Unipolární tranzistor     Operační zesilovač     Práce a výkon     Ef. hodnota proudu     Regulace výkonu     Tyristor     Přenos rádiového signálu     Amplitudová modulace     Frekvenční modulace     Sériový RLC obvod     Fázorový diagram     Elmag. oscilátor     Výkon v RLC obvodu     Amplitudová demodulace (krystalka)     Frekvenční demodulace     Rádiový přijímač     Stereofonní vysílání     Televize     El. proud v kapalinách


Zápisy do sešitu - 10. pokračování

Předchozí zápisy


Tranzistor

-  obsahuje dva PN přechody

Tranzistor typu PNP Tranzistor typu NPN

Schematické značky:

Tranzistor typu NPN:
Tranzistor typu PNP:

Vezmeme tranzistor typu NPN.

- kolektor, emitor, báze

Zapojení se společným emitorem:

Zapojení se společným emitorem

Budicím obvodem je obvod báze-emitor, výstupním obvodem je obvod kolektor-báze-emitor. 

Tranzistor nepřipojený do obvodu:

Tranzistor zapojený do obvodu. Jelikož levý přechod (emitor-báze) je v propustném směru, dostávají se elektrony do báze. Tam sice některé zrekombinují, ale většina se dostává do kolektoru, jelikož přechod báze-kolektor je pro ně jako minoritní nosiče v bázi v propustném směru. 

VA charakteristika (v propustném směru):

U tranzistoru (stejně jako u diody) nutno vždy zapojovat do série s bazí ochranný rezistor, který omezuje maximální proud procházející bazí!.

Použití:

1. Jako zesilovač signálu - na bazi se přivádí malý řídící proud, kterým se ovládá velký proud v kolektorovém obvodu - zapojení:

2. Jako spínač - neprochází-li proud bazí, je tranzistor zavřený a funguje jako rozepnutý spínač. Při průchodu určitého proudu bazí se tranzistor otevírá a funguje jako sepnutý spínač.

3. V logických obvodech ¤ a některých pamětích ¤.


52. hodina - čtvrtek 22.4. 2004

Unipolární tranzistor

- bipolární tranzistor potřebuje ke své činnosti výkon do řídícího obvodu => není možné integrovat  tisíce bipolárních tranzistorů na jediném čipu (přehřál by se)

- je potřeba tranzistor, jehož vstupním obvodem neteče proud (je řízený napětím, podobně jako elektronka) - tranzistory řízené polem,  FET (field effect transistor)

Tranzistor MOSFET (Metal - oxid - semiconductor FET)

Řídící elektroda - hradlo G je izolováno tenkou vrstvičkou izolantu, např. SiO2. Jeho odpor je tedy teoreticky nekonečný, v praxi je řádu 1011-1012 W.

V kusu polovodiče typu N jsou dvě oblasti typu P a ty slouží jako elektrody S a D. Řídicí elektroda G je mezi těmito oblastmi a je izolována tenkou vrstvou SiO2. Přiložíme-li nyní na řídicí elektrodu dostatečně vysoké záporné napětí (avšak nikoliv tak vysoké, aby nastal elektrický průraz vrstvičky SiO2), vytvoří se na povrchu polovodiče typu N v blízkosti hradla tzv. inverzní vrstva (jevem elstat. indukce), tj. vrstva o opačné vodivosti, tedy o vodivosti P a tato inverzní vrstva propojí obě oblasti typu P (elektrody S a D) a mezi těmito elektrodami může procházet proud.

Proud IDS mezi elektrodami D a S nepoteče, bude-li na elektrodě G nulové napětí vůči elektrodě S - inverzní vrstva je indukována napětím na hradle tranzistoru, bez napětí inverzní vrstva neexistuje a tranzistor tedy nevede ... tranzistor MOSFET s indukovaným kanálem. Pracovní oblast napětí na hradle leží tedy (pro MOSFET s indukovaným kanálem typu P) v oblasti záporných napětí vůči elektrodě S. 

Jiný druh ... MOSFET s technologicky vytvořeným kanálem


obr. 5: MOSFET s technologicky vytvořeným kanálem

- při povrchu základního polovodiče u oxidové vrstvičky je technologicky vytvořena tenká oblast vodivosti P, která slouží jako vodivý kanál mezi elektrodami S a D v případě, že na elektrodě G je nulové napětí vůči S. Tranzistor MOSFET s technologicky vytvořeným kanálem tedy vede proud IDS v případě, že na elektrodě G je nulové napětí. Je-li kanál technologicky vytvořen, může tranzistor MOSFET pracovat ve dvou režimech, režimu obohacení a režimu ochuzení. 

Režim obohacení nastává při přiložení záporného napětí na elektrodu G, kdy se elektrostatickou indukcí kanál dále rozšiřuje a tedy ochuzuje o elektrony a stává se vodivější.

Režim ochuzení: Při přiložení kladného napětí na elektrodu G nastává opět elektrostatická indukce, ale s opačným efektem, technologicky vytvořený kanál typu P se obohacuje o elektrony, jeho průřez klesá, až při určitém dostatečně velikém kladném napětí UGS proud mezi elektrodami S a D klesne prakticky na nulu, tranzistor se zavře. 


MOSFET v režimu obohacení

MOSFET v režimu ochuzení

 Pracovní oblast tranzistoru MOSFET s technologicky vytvořeným kanálem leží v kladných i záporných napětích UGS, a je možno ji vhodným technologickým postupem ”posunout” buď víc do oblasti kladných nebo víc do oblasti záporných napětí na hradle.

Aby byly tranzistory MOSFET co nejcitlivější, mají velmi tenkou izolační vrstvičku. Ta může být snadno elektricky proražena.

Použití:

Používá se podobně jako bipolární tranzistor ¤ (tj. např. zesilovače či spínače), oproti němu má tu výhodu, že je řízen napětím.

Jiný příklad použití je v logických obvodech ¤.


53. hodina - pondělí 3.5. 2004

Operační zesilovač

- zesilovač s velkým vstupním odporem ¤ Ri řádu stovky kW až několika MW , s malým výstupním odporem ¤ řádu 100 W a velkým zesílením (tj. poměrem výstupního a vstupního napětí) větším než 104.

Operační zesilovač má dva vstupní obvody: invertující ¤ a neinvertující ¤. Při zavedení signálu na invertující vstup se na výstupu operačního zesilovače objeví signál v opačné fázi, zatímco při přivedení signálu na neinvertující vstup je signál na vstupu a výstupu operačního zesilovače ve fázi.

- ideální operační zesilovač:
zesílení A ... nekonečně velké
vstupní odpor Ri ... nekonečně velký
výstupní odpor R
v ... nulový
Ideální operační zesilovač zesiluje rovnoměrně signály všech frekvencí včetně nulové. 

Zapojení s invertujícím vstupem:

- se zpětnou vazbou, tj. přes rezistor R0 je spojen vstup a výstup zesilovače

obr. 1: Operační zesilovač v zapojení s invertujícím vstupem

Vstupní odpor ideálního operačního zesilovače je nekonečný. Vstupní odpor je odpor mezi oběma vstupními svorkami (označené +, -). To znamená, že mezi těmito svorkami nepoteče operačním zesilovačem žádný proud, tedy iS = 0. a tedy i napětí Ui = 0.

Z Ohmova zákona můžeme vyjádřit proudy pomocí napětí a odporů.

Proud i1 je proud tekoucí odporem R1. Je tedy roven i1 = UR1/R1, kde UR1 je napětí na rezistoru R1. To je rovno rozdílu potenciálů ¤ mezi body A a S. Potenciál jA v bodě A je roven U1, protože U1 je napětí mezi tímto bodem a zemí (šipka na obrázku ukazuje směr poklesu potenciálu). Potenciál jS v bodě S je roven Ui, protože Ui je napětí mezi tímto bodem a zemí. Z důvodů uvedených výše ¤ je však Ui = 0, tedy potenciál v bodě A je nulový.
Tedy UR1 = jA - jS = U1 - 0 = U1 a proud .

Proud i0 je proud tekoucí odporem R0. Je tedy roven i0 = UR0/R0, kde UR0 je napětí na rezistoru R0. To je rovno rozdílu potenciálů ¤ mezi body S a O. Potenciál jS v bodě S je roven nule. Potenciál jO v bodě O je roven U0, protože U0 je napětí mezi tímto bodem a zemí. 
Tedy UR0 = jS - jO = 0 - U0 = -U0 a proud .

Proud iS je roven nule (viz výše ¤).

Mezi proudy iS, i1 a i0 můžeme napsat následující vztah (1. Kirchhoffův zákon pro bod S): iS  i1 = i0. Protože i= 0, platí i1 = i0. Po dosazení z Ohmova zákona dostáváme vztah pro výstupní napětí U0

Zesílení zesilovače je v tomto zapojení určeno podílem odporů použitých rezistorů. Znaménko mínus znamená, že výstupní napětí má opačnou fázi než vstupní napětí (obr. 2).


obr. 2: Příklad průběhů napětí na vstupu (U1) a výstupu (U0) operačního zesilovače zapojeného s invertujícím vstupem. Napětí mají opačnou fázi, poměr odporů rezistorů (tj. zesílení zesilovače v tomto zapojení) je 3.

DOMÁCÍ ÚKOL: Zpětnovazební odpor zesilovače je 10 kW, odpor ve vstupním odporu 3 kW. Vstupní napětí má průběh u1 = 10cos(100t + /4). Jaký je průběh výstupního napětí?

DOMÁCÍ ÚKOL (dobrovolný): Odvoďte vztah pro zesílení zesilovače v zapojení s neinvertujícím vstupem. Řešení je zde.


54. hodina - čtvrtek 6.5. 2004

Elektrická práce a výkon

Elektrický výkon ... P = UI = U2/R = RI2, kde U je napětí na prvku, I je proud jím procházející.
Elektrická práce ... W = Pt = UIt, kde t je čas.

Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Definice:
Efektivní hodnota střídavého proudu je hodnota proudu stejnosměrného, který v daném obvodu vykoná za stejný čas stejnou práci jako proud střídavý.

- střídavý obvod s rezistorem ... okamžitá hodnota výkonu p(t) = Ri2(t)

Celková práce za čas T je číselně rovna ploše pod červenou křivkou.

Dvě plochy znázorňující práci jdou "zastrčit do sebe".

Plocha červeně ohraničeného obdélníka odpovídá dvojnásobné práci, kterou elektrický proud vykoná za čas T ... W = Pmax.T/2.

Jelikož , je .

 Za stejnou dobu by ve stejném obvodu vykonal stejnosměrný elektrický proud Ief práci . Dáme-li podle definice efektivní hodnoty střídavého proudu ¤ obě práce do rovnosti, máme vztah

a z toho je efektivní hodnota střídavého proudu rovna

Efektivní hodnota proudu je úměrná ploše pod křivkou výkonu, tedy čím bude tato plocha menší, tím menší bude efektivní hodnota proudu.

Příklady efektivních hodnot jiných než sinusových průběhů střídavých proudů:

Průběh střídavého proudu v závislosti na čase Efektivní hodnota proudu
obdélníkový průběh

Ief = Imax

pilovitý průběh

jednocestně usměrněný proud

dvoucestně usměrněný proud bezeztrátově regulovaný

Regulace výkonu

Způsoby regulace - odporová (ztrátová)
                            - tyristorová (bezeztrátová)

Př: Máme zdroj střídavého napětí o efektivní hodnotě 10 V a chtěli bychom k němu připojit žárovku s údaji 10 V, 0,5 A. Jak ale zajistit, aby žárovka svítila méně (tlumené světlo)?

Žárovka připojena přímo ke zdroji - protéká jí proud I = U/R, kde U je napětí zdroje a R je odpor vlákna žárovky. Ten zjistíme z údajů na žárovce - R = 10/0,5 W = 20 W. Žárovka má výkon P = RI2 = 20.0,52 = 5 W.

Chceme-li, aby žárovka svítila méně, musí jí procházet menší proud, například i = 0,3 A. Výkon žárovky pak bude P = Ri2 = 20.0,32 = 1,8 W. 

Zařadíme rezistor o vhodném odporu r sériově se žárovkou. Chceme-li, aby proud v obvodu byl i, platí  i = u / (R+r), z toho je r = u/i - R = (10/0,3 - 20) = 13 W 

Na rezistoru r se v tomto případě mění elektrická práce na teplo. Výkon na rezistoru r je P = rI2 = 13.0,32 W = 1,2 W, tedy každou sekundu dodá do okolí teplo 1,2 J. Takováto regulace je tedy ztrátová. 


obr. 1

-  využití v podstatě ve všech odvětvích elektrotechniky. Například elektrické lokomotivy s odporovou regulací mají na střeše nebo ve strojovně mohutné rezistory, které jsou za jízdy účinně chlazeny proudícím vzduchem. U starých tramvají se pro změnu teplo vzniklé na rezistorech používalo k vytápění vozů.

Tyristorová regulace

Celková práce W za čas T rovna "ploše pod křivkou výkonu" a průměrný výkon vypočteme jako P = W / T. Tedy čím menší je "plocha pod křivkou", tím menší je průměrný výkon spotřebiče. Jelikož okamžitý výkon p je roven součinu okamžitých hodnot napětí u a proudu i, je možno ho regulovat tak, že v obvodu nebude žádný rezistor navíc, ale proud obvodem poteče pouze po část periody (budu mít v obvodu spínač, který se bude periodicky spínat  a rozepínat).


obr. 2: Časový průběh jednocestně usměrněného proudu


obr. 3: Časový průběh jednocestně usměrněného proudu v obvodu se spínačem. Spínač se periodicky spíná a rozepíná, když je rozepnut, proud neteče. 


obr. 4: Časový průběh výkonu proudu z obr. 2


obr. 5: Časový průběh výkonu proudu z obr. 3

Plocha pod křivkou výkonu na obr. 5 je menší než na obr. 4 => průměrný výkon na obr. 5 je větší než na obr. 4. Připojíme - li žárovku do obvodu s průběhem proudu podle obr. 3,  bude svítit méně než kdyby jí procházel proud stále. 

Regulačním prvkem je zde tedy spínač, čili na něm by mohly nastávat ztráty.  Ovšem je-li spínač rozepnut, je výkon na spínači roven nule, protože jím protéká nulový proud. Je-li spínač sepnut, je výkon na něm také nulový, protože má (alespoň ideální spínač) nulový odpor. Efektivní hodnota proudu a obvodu a tedy i výkon žárovky se snížil, ale nejsou žádné ztráty - regulace je bezeztrátová.

Jako takovýto spínač se používá tyristor.


55. hodina - pondělí 10.5. 2004

Praktické práce - stavba jednoduchého tranzistorového zesilovače a měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru v zapojení se společným emitorem (schéma).

Při sepnutí spínače se proud Ib změní z nuly na i, Ik se změní z Ik0 na I. Beta je vlastně přírůstek kolektorového proudu při zvýšení proudu bazí o jednotkový proud, čili =(I-Ik0)/i .

56. hodina - čtvrtek 13. 5. 2004

Princip tyristoru:

- obsahuje tři přechody PN.

Nahrazení tyristoru dvěma tranzistory:

Není-li na řídící elektrodě G žádné napětí (proti katodě), je tranzistor 2 zavřený. Proto má velký odpor a je na něm celé napětí zdroje => žádné napětí "nezbude" na tranzistor 1 => ten je také zavřený.

Přiložíme-li na G napětí, tranzistor 2 se otevře (teče proud do jeho baze - viz princip tranzistoru) a tím může procházet proud i bazí tranzistoru 1 a ten se také otevře. I když bychom teď odstranili napětí na G, proud bude tranzistory procházet dále - oba se navzájem podporují v otevřeném stavu. Proud přestane procházet až teprve při poklesu proudu mezi A a K na nulu nebo na určitou hodnotu tzv. přídržného proudu (danou typem tyristoru).

Tyristor se tedy otevře krátký impulsem do řídící elektrody (pokus). Máme-li střídavý proud, stačí ve vhodném okamžiku periody vyrobit tento spouštěcí impuls a tyristor propouští proud jen po část periody.

Schematická značka tyristoru:

VA charakteristika: 

Použití:

Tyristor se používá pro bezeztrátovou regulaci výkonu. Jeho použití je zejména vhodné v obvodech střídavého napětí, neboť každý průchod napětí nulou automaticky vypne tyristor a ten čeká na další zapnutí. Jediné, co je zapotřebí k regulaci výkonu pomocí tyristoru, je zařízení, které ”vyrobí” spouštěcí puls do řídící elektrody tyristoru ve vhodné fázi periody střídavého napětí.

Tyristorová regulace výkonu je  značně rozšířená. Jde například o regulaci svitu žárovek, vrtačky s regulací otáček, svářečky, moderní tramvaje nebo elektrické lokomotivy. 

Rádiové a televizní vysílání

Rozhlasový a televizní signál se přenáší na dálku jako elektromagnetické vlnění. Zvuková informace se namoduluje na nosnou vlnu, která má mnohem vyšší frekvenci (řádově stovky kilohertzů a více), přenáší se prostorem a v přijímači se pak demodulací opět vytvoří zvuková vlna.

Amplitudová modulace AM

Jedna z nejčastěji užívaných druhů modulace. Používá se pro vysílání rozhlasu v pásmu dlouhých, střední a krátkých vln a pro přenos obrazového signálu televize.

Princip:

Máme nosnou vlnu s vysokou frekvencí. Její amplitudu modulujeme naším užitečným signálem takto:

nosná vlna:
užitečný signál:
modulovaná nosná vlna

Frekvence modulované vlny je stálá, amplituda se mění - skrývá v sobě užitečný signál.

Frekvenční modulace FM

Princip:

Informace, kterou chceme přenášet, se kóduje do okamžitého kmitočtu (frekvence) nosné vlny. Signál má pak proměnnou frekvenci, není tedy už periodický. Amplituda signálu je stálá.

Frekvenční modulace se využívá v rozhlasovém přenosu jen na velmi krátkých vlnách, tj. v pásmu okolo 100 MHz (kmitočet nosné).


Další pokračování zápisů do sešitu

Verze pro tisk